Podcast

5G — Tekniken, hypern och rädslan

Med Fredrik Tufvesson

Vi tar hjälp av Fredrik Tufves­son — pro­fes­sor i radiosys­tem på Lunds Uni­ver­sitet — för att förstå 5G.

Vi pratar radiovå­gor, vi pratar mark­nad­savdel­ningar och så lite räd­sla för att försö­ka förstå vad 5G innebär för oss alla.

Det­ta avs­nitt finns både på Teknikveck­an Podd och via nya Teknikin­ter­vjun. Fort­sät­tningsvis kom­mer dessa inter­vjuer köras endast via Teknikin­ter­vjun. Du hit­tar den via Spo­ti­fy, Acast och Apple Pod­cast samt övri­ga tjän­ster.

 

Läs ock­så vår artikel om 5G i Sverige.

Kommentarer