Nyheter

Airbus testar självflygande flygplan

Mindre jobb för piloten

Fly­g­planstil­lverkaren Air­bus job­bar på att automa­tis­era fly­gn­ing. Allt från när plan­et rullar fram till start­banan, lyfter och lan­dar.

Före­taget har nu delat med sig av infor­ma­tion om att de har lyck­ats, eller åtmin­stone kom­mit en bra bit på vägen efter 500 test­fly­gningar. Automa­tis­erin­gen hand­lar om lära dator­er och algo­rit­mer att styra fly­g­plan­et. 450 av test­fly­gningar­na har var­it för att sam­la in data till det bild- och sen­sor­baser­ade sys­temet för att fin­justera algo­rit­mer­na men de har framgångsrikt fått plan­et att lyf­ta och lan­da helt av sig själv. Plan­et kan ock­så på egen hand hit­ta till rätt start­bana och doc­ka in efter land­ning.

Sat­snin­gen är inte till för att göra alla pilot­er arbet­slösa utan låta dem ta beslut där en män­niskas omdöme kan behö­vas och fokusera på den mer manuel­la fly­gnin­gen. Så det kan ses som en vidareutveck­ling av autopi­loten. Air­bus häl­sar att de fort­sät­ter utveck­lin­gen av sys­temet, så får vi se när i framti­den vi resenär­er får uppl­e­va det.

Via: Air­bus pressmed­de­lande.

Kommentarer