Apple

AirTags kommer med inställningar för integritet

Så klart

Apples ryk­tade AirTags ser ut att kom­ma med inställ­ningar för integritet.

I koden hit­tad i iOS 14.3 ser det ut som att Apple har lagt in säk­er­het och integritets möj­ligheter när det kom­mer till deras AirTags.

Efter­som AirTags sägs kun­na använ­da upp­kop­plin­gen via alla iPhones som finns ute i det vil­da så har det upp­stått vis­sa fun­deringar kring hur AirTags kan kom­ma att miss­brukas. Tillex­em­pel vad som hin­drar någon att göm­ma en AirTag på en bil för att spi­onera på var en per­son åker någon­stans.

Men i koden för iOS 14 har det nu hit­tats två rad­er som gör att vi kan sova lite bät­tre på nat­ten den förs­ta är “If you feel your safe­ty is at risk due to this item, con­tact your local law enforce­ment. You may need the ser­i­al num­ber of this item.”

Och den andra lyder så här: “unknown acces­so­ry detect­ed” som dyk­er upp som notis om man bär en spårn­ingsen­het som inte till­hör en. “This item has been mov­ing with you for a while. The own­er can see its loca­tion,” är en annan notis som kan dyka upp på ens Apple-enhet.

Annan infor­ma­tion som kom­mit om AirTags i och med IOS 14.3 är infor­ma­tion om hur vi aktiver­ar AirTags med Find My.app och att tred­jeparts track­ers ock­så kom­mer fungera i Find My.app. Men ock­så funk­tion­er som att vi kom­mer kun­na skan­na en AirTag och få upp infor­ma­tion om ägaren.

Via: Apple Insid­er

Kommentarer