Apple

Alla rykten inför morgondagens Apple Keynote

Let it come!

I mor­gon 13 okto­ber håller Apple ett Keynote och vi går igenom alla ryk­ten här

Apple har haft ett Keynote under sep­tem­ber månad där det pre­sen­ter­ades två nya Apple Watch och nya iPads så det här blir Apples andra event på kort tid. Även om det inte är utta­lat så är det med högs­ta san­no­likhet så att Apple kom­mer pre­sen­tera nya iPhonemod­eller i mor­gon. Det spekuleras myck­et i om det kan kom­ma fler nyheter än så. Här föl­jer flera ryk­ten som flo­r­erat den senaste tiden.

 

iPhone

iphone-12-lineup-wide-small

Senaste ryk­tet är att det kom­mer kom­ma fyra nya iPhones, två sty­ck­en bil­li­gare iPhones och två sty­ck­en dyrare. De två bil­li­gare iPhone-mod­eller­na kom­mer vara snarli­ka iPhone 11 och kom­mer i stor­lekar­na 5,4″ och 6,1″ medan de två dyrare mod­eller­na kom­mer kom­ma i 6,1″ och 6,7″. Ryk­te­na säger även att den min­s­ta iPhone-mod­ellen kom­mer kallas iPhone 12 mini och med en skärm på 5,4″ vara den min­s­ta iPho­nen sedan iPhone SE (förs­ta ver­sio­nen). Den störs­ta mod­ellen på 6,7″ kom­mer vara Apples störs­ta tele­fon någon­sin då iPhone 11 Pro Max i dag endast mäter 6,5″

Ryk­te­na säger att flär­pen blir kvar även det här året och att det endast är på 5,4″ mod­ellen som den blir något min­dre i höjd för att matcha den något min­dre skär­men. Tidi­gare har Apples bil­li­gare tele­fon­er kom­mit med LCD-skär­mar men det här året så sägs alla tele­fon­er­na kom­ma med OLED-skär­mar. Apple sägs tyvärr inte kom­ma med någon 120 Hz skärm den­na gån­gen heller trots att Apple redan låtit deras iPad Pro-mod­eller få 120 Hz skär­mar.

Desig­nen på årets iPhones sägs vara en förän­dring från hur tele­fon­er­na sett ut med run­da kan­ter under de senaste åren. Desig­nen sägs vara mer lik iPhone 4, 5 och 5S med raka met­al­lka­n­ter.

Ryk­te­na om en ny upp­sät­tning kam­er­amod­uler säger att vi kom­mer få se LIDAR som hjälper oss med bät­tre AR och porträt­tfo­to. Topp­mod­eller­na sägs få bät­tre telekam­era, 47% större sen­sor än iPhone 12 Pro och möj­lighet att fil­ma i 4K i 120 och 240 fps (frames per sec­ond).

Apples inbju­dan till årets Keynote kom med tex­ten “Hi, speed” och här kan vi tol­ka in att årets iPhone-mod­eller blir de förs­ta att få 5G. Vilken sorts 5G det blir och i vil­ka län­der som får vad är högst oklart. Men ett ryk­te säger att i USA så kom­mer det vara mmWave 5G och att tele­fon­er­na automa­tiskt ska kun­na växla mel­lan 5G och 4G för att spara bat­teri.

Apple har redan satt ett A14 chip i sina iPad Air så vi kom­mer med störs­ta san­no­likhet få se sam­ma A14 i iPhone 12 mod­eller­na.

Pris­er­na som har läckt ut säger att iPhone mini kom­mer kos­ta $699, iPhone 12 kom­mer kos­ta $799, iPhone 12 Pro $999 och iPhone Pro Max $1099.

HomePod

Apple HomePod får stöd för Spotify

Här kom­mer ett ryk­te som har fått åka bergochdal­bana senaste året. Apple kan ha en min­dre Home­Pod på ingång för att kom­plet­tera med den Home­pod som de har i dag som är 6,8″ stor, kostar cir­ka 3800kr och inte säljs i Sverige av Apple själ­va. Home­Pod Mini som den fått heta i ryk­te­na sägs bli 3,3″ stor och kos­ta $99. Den sägs dri­vas med sam­ma proces­sor som Apple Watch S5. Senaste ryk­tet säger att den min­dre hög­ta­laren inte kom­mer vara till­gäng­lig för­rän i novem­ber men att den kan kom­ma att lanseras redan i mor­gon på even­tet.

AirTags

Ryk­tet om Apples kom­mande AirTags har gått var­ma för att sval­na bara månaden innan mor­gonda­gens event. AirTags ryk­tas bli Apples små brick­or som ska gå att fäs­ta vad som helst för att sedan söka upp dem med hjälp av Blue­tooth. I Apples app “hit­ta” så har det hit­tats spår efter hur vi med hjälp av ett speciellt chip som Apple kallar U1 som sit­ter i iPhone 11 och Apple Watch s6 kom­mer kun­na se hur nära och åt vilket håll AirTagsen är. AirTags sägs även kun­na använ­da alla Apples andra enheter med Blue­tooth för att lokalis­eras så även om du inte är i närheten av din tag så räck­er det med att någon annan med en iPhone är nära taggen för att du ska kun­na se var taggen befinner sig. Senaste ryk­tet från Jon Pross­er som haft bra träff­säk­er­het fram till dess att en av hans läck­or blev kom­pro­met­ter­ad är att AirTags är fram­skjut­na till mars 2021.

AirPods Studio

Apple Studio

Jon Pross­er gav oss en hel del infor­ma­tion kring Apples eventuel­la hör­lu­rar som är ett par over-ear hör­lu­rar. Nu är ryk­tet dock att hör­lu­rar­na först kom­mer kom­ma i okto­ber eller novem­ber. Men det bety­der inte att Apple inte kan pre­sen­tera dem i mor­gon med ett lanser­ings­da­tum län­gre fram. Air­Pods Stu­dio ryk­tas kom­ma med bät­tre Active Noice Can­cel­la­tion (ANC) och equal­iz­er (EQ) än vad vi är vana vid hos Air­Pods Pro, allt genom en app till iOS och macOS. Hör­lu­rar­na ryk­tas även kom­ma med en sen­sor­er som kän­ner av om hör­lu­rar­na är plac­er­ade på huvudet eller runt nack­en. Något som kom­mer göra att dels bat­ter­i­ti­den blir län­gre men ock­så att musiken och film stop­pas när vi tar av hör­lu­rar­na. Något som vi vant oss vid med Apples min­dre hör­lu­rar.

AirPower

Länge var vi mån­ga som vän­tade på att Apple skulle släp­pa en lad­dplat­ta till våra Appleen­heter. Tyvärr så fick Apples pro­jekt Air­Pow­er aldrig se dagens ljus trots att den ska ha var­it väldigt nära lanser­ing då den till och med dök upp i instruk­tions­böck­er och på scen under ett keynote. Nu säger ryk­tet att vi kom­mer få se en lad­dplat­ta för i alla fall två enheter sam­tidigt. Den som vän­tar på något gott… …eller hur det nu var.

Apple Silicon dator

Apple Silicon chip

Apple har pre­sen­ter­at att de kom­mer över till ARM-baser­ade Apple Sil­i­con chip för sina egna dator­er. Det­ta istäl­let för Intels chip som det är i dag. Även om det kom­mer ta flera år innan Apple har fått över hela sin flot­ta av dator­er till ARM-baser­ade chip så säger ryk­tet att den förs­ta ARM-baser­ade Macen kom­mer lanseras innan året är slut. Om det blir på deras okto­ber-keynote som en sådan dator lanseras eller om vi kom­mer få se den senare i år finns det inga ryk­ten om. Ryk­te­na som flo­r­erat är att det kan bli Mac­book 12″, Mac­Book Air eller en 14″ Mac­Book Pro som blir först ut med Apples egna Arm-chip.

Via: MacRu­mors

Kommentarer