Apple

Alla som suktar efter Apples nästa stora innovation missar att den redan är här

Och det börjar på Värnhems Falafel

Få bolag har så sto­ra krav från allmän­het, mark­nad och ana­lytik­er att innovera, eller kanske till och med rev­o­lu­tion­era, så som Apple. Med iPhone och iPad i rask takt efter sattes rib­ban högt, kanske orim­ligt högt för ett bolag som även det består av helt van­li­ga män­niskor med allt vad det innebär med oli­ka viljor och kompromisser.

Men kanske skriks det så högt att vi mis­sar att vi pre­cis fått se näs­ta rev­o­lu­tion, eller som jag hellre kallar det, näs­ta par­a­digm­skifte. Jag pratar om Apple Arcade.

Jäm­fört med iPhone är det här dock en bety­dligt lugnare branchkupp. Citat­en från när iPhone lanser­ades är mån­ga och flera har åldrats osed­van­ligt dåligt. Vi minns väl alla dåvarande Microsoft-VDn Steve Ballmers tankar om Apples mobil?

https://youtu.be/eywi0h_Y5_U

Innerst inne måste man förstått, det sägs att bolag efter bolag i panik lade ner pågående pro­jekt och star­tade nya i sam­ma ögonblick som de fick en iPhone i sin hand. De star­ka utta­lan­de­na var san­no­likt med­vet­na och omed­vet­na försvarsmekanismer.

Nu hörs det inga förk­laringar om var­för Apple bru­talt kom­mer miss­ly­ckas med sin spel­sat­sning från bran­schen. Antagli­gen syns det endast som en svag prick på radarn.

Men de bor­de vara oroli­ga. Spel­bran­schen är mitt uppe i en pågående kris, både ekonomiskt, kreativt och förtroen­demäs­sigt som likt ett moment 22 spin­ner dem allt snab­bare ur händerna.

Det hela härhör från ett speci­fikt datum, 10 juli 2008. Då lanser­ades Apples App Store till iPhone och iPod Touch och med det en hel del inno­v­a­ti­va spel som tog vara på exem­pelvis gyron i tele­fo­nen och det fak­tum att det inte behövde vara så him­la avancer­ad grafik för att lev­er­era en upplevelse.

https://youtu.be/dSXqn0wLNj4

Men fram­förallt en dis­tri­b­u­tion­splat­tform som sak­nade mot­sty­cke på den tiden. För den tra­di­tionel­la PC-spelaren hade Steam fun­nits i mån­ga år och kon­soltil­lverkar­na hade delvis bör­jat säl­ja dig­i­talt via egna affär­er men nu hand­lade det om en helt ny mål­grupp, den sto­ra mas­san. Flera år senare är Quizkam­p­en, Can­dy Crush Saga och Poké­mon GO goda exem­pel på det.

Det bör­jade så bra, pris­er­na var rim­li­ga och App Store fylldes upp med inno­v­a­ti­va spel från indie-tillverkare där mån­ga av dessa blev mång­miljonär­er på kup­pen. Apple deklar­erade att en app som var gratis för alltid skulle vara gratis och där­för gällde det att ta betalt direkt.

Men sedan hände något, Android Mar­ket (Nuvarande Google Play Store) lanser­ades bara månad­er efteråt och allt efter­som utveck­lar­na lärde sig att man kunde nå mon­etär framgång genom att ge bort reklam­fi­nan­sier­ade spel, säl­ja upp­graderingar för att ta bort rekla­men samt andra tillägg ökade intäk­ter­na ännu mer. Apple kände sig nöd­sakade att införa sam­ma affärsmod­ell och gan­s­ka omgående förän­drades affärsmod­ellen från att ta betalt för spelet till att ta betalt för innehåll och upp­graderingar. Våren 2011 var “Smurf­bär” på allas läp­par, och inte på ett smak­fullt vis.

Därefter gick det bara utför och de tra­di­tionel­la PC-spel­stil­lverkar­na gjorde dels intåg i den mobi­la världen med spel som var byg­g­da runt så kallade mikro­transak­tion­er men de bör­jade ock­så ta fenomenet in i spe­lens fin­rum, datorn och de tra­di­tionel­la konsolerna.

Spo­lar vi fram till nutid har vi allt­så en förtroen­dekris där så kallade loot­box­es har tap­pat både spelar­nas förtroende men ock­så bör­jat granskats flera län­ders spelmyn­digheter Den typen av myn­digheter som håller koll på spel för pen­gar. Spel efter spel som lanseras med flashiga trail­ers och gri­pande berät­telser fall­er platt och spelar­na flyr. Des­tiny, Fall­out 76 och nu senast Anthem är fullt av bug­gar och hal­tande berät­telser. Inte utan att lös­ningar­na kom­mer i upp­graderingar som spelar­na måste beta­la för.

Som sur grädde på moset har en rad försök till att hin­dra piratkopier­ing bara slu­tat med att de som beta­lar för sina spel får min­skad pre­stan­da och ökat krån­gel medan de som spelat de hack­ade ver­sion­er­na utan att beta­la inte drabbas.

Nu står spelin­dus­trin och vack­lar fram och till­ba­ka utan en tydlig rik­t­ning, trip­pel-A-spe­len blir mer avancer­ade och slukat en allt större bud­get, pen­gar som ans­es har fun­nits i mikro­transak­tion­er och/eller försäljn­ing av dyra säsongspass. Spel som dessu­tom kräver tung hård­varu­in­vester­ing för att spelar­na skall få ut så myck­et de kan från dem.

2017 lanser­ade Nin­ten­do det ski­nande undan­taget i form av Nin­ten­do Switch — en hybrid­kon­sol som kan anslu­tas både till teven men ock­så spela hand­hål­let. En rel­a­tivt lågt speci­fi­cer­ad  maskin där spe­lens grafik måste tas ner några nivåer för att ens star­ta på den. Men den gav vad mån­ga önskade, enklare grafik, lättsam­mare spel, utan mikro­transak­tion­er att tala om och inte heller särskilt mån­ga säsongspass. Nin­ten­do drog undan skyn­ket för en ny typ av gaming.

Nu kom­mer Apple och tar över scenen.

Apple Arcade lös­er genom­snittsspelarens alla prob­lem. Bor­ta är mikro­transak­tion­er, bor­ta är rekla­men, bor­ta är säsongspassen, bor­ta är oron att köpa grisen i säck­en och bor­ta är alla möjli­ga och omöjli­ga sky­dd för piratkopier­ing. Du behöver inte ens vara upp­kop­plad mot inter­net för att spela när du väl lad­dat hem dem.

Det­ta genom det enkla till­t­aget att ta endast 5 dol­lar per månad, eller 59 sven­s­ka kro­nor inklu­sive moms per månad och det­ta är inte per per­son utan för hela famil­jen. Spe­len är roli­ga, grafiken är annor­lun­da och de fles­ta lanser­ingsspe­len andas nytänk och nyfiken­het och bara under hösten kom­mer det kom­ma upp i över 100 sty­ck­en. När Playsta­tion 4 lanser­ades var det runt 30 spel som kunde köpas till de förs­ta månader­na med unge­fär sam­ma siffra för Xbox One.

Och där Nin­ten­do Switch bjud­er på två alter­na­tiv, kop­plad till teven eller bär­bar han­den­het bjud­er Apple på en myr­i­ad oli­ka alter­na­tiv, det funger­ar med iPod touch, det funger­ar med alla mod­er­na iPhones, det funger­ar med iPad i stor­lekar­na 7,9 tum upp 12.9 tum. Det kom­mer funger­ar på 12 tums Mac­Book via iMac 27″ upp till vilken skärm­stor­lek du nu kop­plat in till din Mac och det funger­ar på din TV via Apple TV.

Hand­kon­troller­na då? Där har vi kanske det starkaste tro­jan­s­ka hästen, gillar du Playsta­tion 4‑kontrollen? Kop­pla in den! Xbox One-kon­trollen? Bara att anslu­ta oavsett vilken enhet du använ­der för stunden.

Ela­ka tun­gor kan häv­da att Apple Arcade kräver dyr hård­vara, en ny iPhone kostar runt 10 000 kro­nor, störs­ta iPad Pron kostar från 12 000 kro­nor. Men i prak­tiken så kom­mer Apple Arcade spelas på de enheter som redan finns i hem­met. Annars kostar en Apple TV 4K från 2 000 kro­nor och gör den effek­tivt till den mest prisvär­da spelkon­solen i historien.

Sam­tidigt, i en annan del av spelin­dus­trin får Nin­ten­do mas­siv kri­tik för det nyli­gen släpp­ta Mario Kart till mobilen, det innehåller både mikro­transak­tion­er och en månad­skost­nad som till och med är högre än Apple Arcade för att kun­na utnyt­t­ja spelet fullt ut.

Har jag rätt i att ett par­a­digm­skifte är i intåg så bety­der det ock­så ett nytt sätt att utveck­la spel, sto­ra pro­duk­tion­er med hun­dratals inblandade per­son­er kom­mer själv­fal­l­et finnas kvar i framti­den men för att “Det sven­s­ka spelun­dret” skall bestå krävs ock­så mån­ga små team där var­je enskilds indi­vids kun­nande och kreativitet blir en allt vik­ti­gare val­u­ta på arbetsmarknaden.

(Bilden längst upp är i från Say­onara Wild Hearts som är utveck­lat i Malmö och lanser­ades i och med Apple Arcade, vi kan anta att det lil­la teamet på Simogo upp­skat­tar en och annan Falafel på Värn­hems Falafel. Say­onara Wild Hearts finns även för Nin­ten­do Switch och Playsta­tion 4.)

https://youtu.be/21v-pAd8aGI

Kommentarer