Apple

Allt du behöver veta om tvOS 13

Game on!

Apples lil­la svar­ta låda som idag står på mån­ga TV-bänkar runt om i världen kan med dagens upp­da­ter­ing vin­na ännu mer mark. Anled­nin­gen till det­ta är Apples nya spel­sat­sning och nedan kan ni läsa om alla nyheter i det rykande färs­ka tvOS 13.

En något upp­dat­er­ad hem­skärm — Apple har för­fi­nat upplevelsen på hem­skär­men och gjort ikon­er­na mer mod­er­na. Appar kan nu även spela upp en förhandsvis­ning av en ny serie, film eller spel direkt på hem­skär­men. Vill man se det i hel­skärm så är det bara att svepa upp på fjär­rkon­trollen.

Inga fler märk­li­ga rek­om­men­da­tion­er — I en per­fekt värld skulle alla i famil­jen gilla att tit­ta på sam­ma sak men så är det tyvärr näs­tan aldrig. Därav så har rek­om­men­da­tion­er på sak­er att tit­ta på i Apple TV-app var­it rätt meningslösa. Det­ta blir det nu ändring på då det nu finns stöd för flera använ­dare. I nya kon­troll­cen­ter kan vi snabbt växla mel­lan använ­dare och i Apple TV och Apple Music-appen får vi istäl­let rek­om­men­da­tion­er på sådant som vi själ­va vill se. I nya kon­troll­cen­ter kan vi även sät­ta Apple TV i viloläge samt ändra ljudut­gång till en kom­pat­i­bel Air­Play 2‑högtalare.

Apple Arcade är här — Att spela spel med hjälp av fjär­rkon­trollen till Apple TV är med han­den på hjär­tat ingen trevlig upplevelse. Där­för har nu Apple lagt till stöd så vi kan kop­pla ihop vår Apple TV med en Xbox One-kon­troll eller en PlaySta­tion 4‑kontroll.

För­bere­delser inför Apple TV+ — Apple har även gjort om gränss­nit­tet i deras TV-app och myck­et är för­bere­delser inför den kom­mande stream­ingtjän­sten Apple TV+. Appen har bliv­it enklare att hit­ta nytt innehåll på och mate­ri­alet pre­sen­teras på ett väldigt snyg­gt sätt.

Nya skärm­släckare — Apple har i samar­bete med teamet på BBC som har gjort natur­doku­men­tären Blue Plan­et hop­pat ned i havet och fil­mat ett par rik­tigt läck­ra skärm­släckare som nu går att avn­ju­ta i krispig 4K.

Kommentarer