Recensioner

Allt-i-ett-larmet Minut är genial i all sin enkelhet

I hemmet, somarstugan, garaget, husvagnen eller båten

Med Min­ut får i ett hem­larm i brand­varnarstor­lek som håller koll på både tju­var och fukt.

Larm­sys­tem finns det gott om, färdi­ga larm­lös­ningar som du köper, hyr eller hyrköper, den händi­ga kan kol­la på att byg­ga egna sys­tem och kop­pla upp till larm­cen­tral och någon­stans däremel­lan finns det ett gäng app­styr­da lös­ningar som du ock­så kan ploc­ka ihop själv där du själv får notis­er om boven är framme.

Minut Larm

Min­ut till­hör det sist­näm­n­da men erb­jud­er endast en enhet som dessu­tom är kam­er­alös och i stäl­let för­l­i­tar sig helt på sen­sor­er. Det ger förde­len att den i jäm­förelse med de fles­ta andra är hyf­sat bil­lig men ock­så en ele­gant enkel­het som vi upp­skat­tar, både när det kom­mer till mjuk­vara så väl som hårdvara.

Minut Larm

Hårdvara

När vi öpp­nar upp den för förs­ta gån­gen slås vi av rejäl den känns. Den är hyf­sat tung (180 gram förde­lat på en diam­e­ter av 8,5 cm och en höjd på 4,6 cm) och mate­ri­alet är av hög kval­itét. Vi mon­ter­ar den med enkel­het i vårt garage genom att dra bort den dubbel­häf­tande tejpen och bara tryck­er dit den. Fak­tum är att det egentli­gen är en tunn plat­ta vi klis­trar fast och sedan sit­ter Min­ut fast i den via en stark magnetism.

Minut Larm

Väl på plats är den allt­så enkel att ta ner och sät­ta till­ba­ka, exem­pelvis om vi behöver lad­da den eller om vi vill ta med den någon­stans om vi för stun­den har något vik­ti­gare att hål­la koll på än garaget. Laddning sker via USB‑C och bat­teri­et utlo­vas hål­la i unge­fär ett halvår vilket är bety­dligt län­gre än vi haft vår enhet så vi har inte kun­nat ver­i­fiera det.

Minut Larm

Utöver sen­sor­er finns även mikro­fon för röst­styrn­ing (pinkod behövs för att avlar­ma) och även ljus­dioder som är använd­bara under instal­la­tion­sprocessen men ock­så för att fungera som lite hjälpljus mitt i nat­ten om du behöver upp och kas­ta vatten.

 

Minut Larm

Mjukvara

Att installera Min­ut är en myck­et enkel his­to­ria, vi lad­dar hem appen, tryck­er på ovan­si­dan av enheten och sedan paras den ihop direkt och väl uppe på det trådlösa nätver­ket är den igång. Det enda som den behöver tid på sig att lösa är att kän­na av om det finns risk för mögel i rum­met — de tar en vecka.

Minut Larm

Väl på plats blir det uppen­bart vad det här till för. Vi kan aktivera det som kallas Hem­larm samt Ljud­mon­i­torering. Det förs­ta är ett tra­di­tionellt larm, kom­mer du hem utan att stän­ga av det så kom­mer det låta och skulle det vara någon annan som gör det så får du en notis i din mobil.

Sedan en tid till­ba­ka går det att automa­tis­era via geofenc­ing så att larmet stängs av när du eller någon i din familj kom­mer hem eller för den delen åker hemifrån. Det är låter som en smidig funk­tion i teorin och kan säk­ert fungera jät­te­bra i ett ensamhushåll eller kanske till och med två vux­na. Men här har inte bar­nen med sig tele­fo­nen till skolan och den är ock­så lätt att glöm­ma så det är nog färre som kan använ­da just den funk­tio­nen än vad man först kanske tänker.

Tänk ock­så på att fler än en använ­dare kräver en prenu­mer­a­tion som kostar 79 kro­nor i månaden, det hade var­it något rim­li­gare med 49 kro­nor per månad om en sådan funk­tion över­hu­vud­taget skall kos­ta pengar.

Minut Larm

Min favorit är ändå Ljud­mon­i­torering där vi kan få en varn­ing i tele­fo­nen om ljudet går över en viss nivå under en viss tid — det funger­ar ju utmärkt i ett uterum eller ett garage om huvud­larmet är av för att vi är hem­ma men någon tänker att det där garaget ser rik­tigt smask­igt ut att göra inbrott i. Det gäller bara att tju­ven gör väsen av sig.

Min­ut själ­va menar att det är är per­fek­ta gre­jen att ha i Airbnb-lägen­heten eller annan typ av uthyrn­ing så att du kan få en notis om dina tem­porära gäster har allde­les för roligt med stök och ung­domsmusik. Just i de här sam­man­hangen finns det möj­lighet att dela ut till­gång till Min­ut så att även de kan lar­ma av och på och det går även att kom­mu­nicera med dina gäster via Min­uts mjuk­vara i hän­delse av att de behöver en vän­lig påmin­nelse att chilla. Något som även går att automatisera.

Min­ut själv har ingen hög­ta­lare som kan skic­ka vidare ditt talande ljud men den kan pipa och blin­ka för­manande. Automa­tisk gästkom­mu­nika­tion kräver dock att du beta­lar för ett Pro-abon­ne­mang på 149 kro­nor i månaden men då får du ock­så inte­gra­tion med Zapi­er, API:er och andra inte­gra­tionstjän­ster. Att kop­pla upp den på Google Home kostar dock inget extra och du kan sät­ta på och star­ta alarmet via Google Assis­tant men tyvärr inte Google Home-appen. Home­K­it-stöd är på väg och Alexa-stöd finns i de län­der som har Alexa eller för er som låt­sas att ni bor i ett land med Alexa.

Den har ock­så möj­lighet att kän­na igen van­li­ga brand­larm från din brand­varnare och vidaresän­da det som en notis till din tele­fon, notera att myck­et av det­ta måste testköra för att se så det verk­li­gen funger­ar men även här hjälper mjuk­vara till.

Ja Min­ut erb­jud­er lite av ett smörgås­bord av möj­ligheter i oli­ka sam­man­hang och om den till exem­pel håller koll på din som­marstu­gas inbjud­na gäster under som­marsä­songen så kan den ändra fokus och hål­la koll på oin­bjud­na gäster när allt är igen­bom­mat på hösten och vin­tern. Men ännu tryg­gare är att den håller koll på hasti­ga tem­per­atur­förän­dringar eller luft­fuk­tighet så att vi inte kom­mer till en sön­der­frusen boning.

Eller var­för inte ta med den till båten eller hus­vagnen? Den behöver inte vara mon­ter­ad i taket för att fungera utan du kan bara läg­ga den på en bra plats.

Mycket vill ha mer

Min­ut har fått till en genialisk liten makapär som gör sak­er som annars kräver hela sys­tem väldigt enkelt. Dock har vi bör­jat bli allt mer aller­giska att vara beroende av tele­fo­nen för att lar­ma av och på. Min­ut bor­de lansera en liten enkel fjärr för just den biten som vi kan sät­ta i våra nyck­elknip­por eller låna ut till våra gäster, hade det fun­nits hade det var­it full pott.

Betyget baseras på behovet att över­va­ka en extra min­dre fastighet, ute­hus, tem­porärt hem eller lik­nande, inte att ersät­ta ditt kom­plet­ta hemlarm.

Betyg

 • Pro­duk­tk­val­ité: 5/5
 • Funk­tion 4/5
 • Design: 4/5
 • Val­u­ta för pen­gar­na 4/5
 • Instal­la­tion 4/5
 • Total­be­tyg 4/5

Plus

 • Prisvärd.
 • Enkel.
 • Hög fin­ish.

Minus

 • Beroende av tele­fo­nen eller röst.
 • Home­K­it-stödet dröjer.
 • Får vi be om en färg till?

Specifikationer

 • Laddning: USB‑C
 • Bat­teri: Varar i cir­ka 6 månader.
 • Upp­kop­pling: 2,4 GHz Wi-fi.
 • Pris: Cir­ka 1500 kro­nor (Se dagsak­tuellt pris)
 • Tillverkare: Min­ut.

Recen­sion­sex­em­plar från Lifestyle­Store.

Kommentarer