Recensioner

Allt-i-ett-larmet Minut är genial i all sin enkelhet

I hemmet, somarstugan, garaget, husvagnen eller båten

Med Min­ut får i ett hem­larm i brand­varnarstor­lek som håller koll på både tju­var och fukt.

Larm­sys­tem finns det gott om, färdi­ga larm­lös­ningar som du köper, hyr eller hyrköper, den händi­ga kan kol­la på att byg­ga egna sys­tem och kop­pla upp till larm­cen­tral och någon­stans däremel­lan finns det ett gäng app­styr­da lös­ningar som du ock­så kan ploc­ka ihop själv där du själv får notis­er om boven är framme.

Minut Larm

Min­ut till­hör det sist­näm­n­da men erb­jud­er endast en enhet som dessu­tom är kam­er­alös och i stäl­let för­l­i­tar sig helt på sen­sor­er. Det ger förde­len att den i jäm­förelse med de fles­ta andra är hyf­sat bil­lig men ock­så en ele­gant enkel­het som vi upp­skat­tar, både när det kom­mer till mjuk­vara så väl som hårdvara.

Minut Larm

Hårdvara

När vi öpp­nar upp den för förs­ta gån­gen slås vi av rejäl den känns. Den är hyf­sat tung (180 gram förde­lat på en diam­e­ter av 8,5 cm och en höjd på 4,6 cm) och mate­ri­alet är av hög kval­itét. Vi mon­ter­ar den med enkel­het i vårt garage genom att dra bort den dubbel­häf­tande tejpen och bara tryck­er dit den. Fak­tum är att det egentli­gen är en tunn plat­ta vi klis­trar fast och sedan sit­ter Min­ut fast i den via en stark magnetism.

Minut Larm

Väl på plats är den allt­så enkel att ta ner och sät­ta till­ba­ka, exem­pelvis om vi behöver lad­da den eller om vi vill ta med den någon­stans om vi för stun­den har något vik­ti­gare att hål­la koll på än garaget. Laddning sker via USB‑C och bat­teri­et utlo­vas hål­la i unge­fär ett halvår vilket är bety­dligt län­gre än vi haft vår enhet så vi har inte kun­nat ver­i­fiera det.

Minut Larm

Utöver sen­sor­er finns även mikro­fon för röst­styrn­ing (pinkod behövs för att avlar­ma) och även ljus­dioder som är använd­bara under instal­la­tion­sprocessen men ock­så för att fungera som lite hjälpljus mitt i nat­ten om du behöver upp och kas­ta vatten.

 

Minut Larm

Mjukvara

Att installera Min­ut är en myck­et enkel his­to­ria, vi lad­dar hem appen, tryck­er på ovan­si­dan av enheten och sedan paras den ihop direkt och väl uppe på det trådlösa nätver­ket är den igång. Det enda som den behöver tid på sig att lösa är att kän­na av om det finns risk för mögel i rum­met — de tar en vecka.

Minut Larm

Väl på plats blir det uppen­bart vad det här till för. Vi kan aktivera det som kallas Hem­larm samt Ljud­mon­i­torering. Det förs­ta är ett tra­di­tionellt larm, kom­mer du hem utan att stän­ga av det så kom­mer det låta och skulle det vara någon annan som gör det så får du en notis i din mobil.

Sedan en tid till­ba­ka går det att automa­tis­era via geofenc­ing så att larmet stängs av när du eller någon i din familj kom­mer hem eller för den delen åker hemifrån. Det är låter som en smidig funk­tion i teorin och kan säk­ert fungera jät­te­bra i ett ensamhushåll eller kanske till och med två vux­na. Men här har inte bar­nen med sig tele­fo­nen till skolan och den är ock­så lätt att glöm­ma så det är nog färre som kan använ­da just den funk­tio­nen än vad man först kanske tänker.

Tänk ock­så på att fler än en använ­dare kräver en prenu­mer­a­tion som kostar 79 kro­nor i månaden, det hade var­it något rim­li­gare med 49 kro­nor per månad om en sådan funk­tion över­hu­vud­taget skall kos­ta pengar.

Minut Larm

Min favorit är ändå Ljud­mon­i­torering där vi kan få en varn­ing i tele­fo­nen om ljudet går över en viss nivå under en viss tid — det funger­ar ju utmärkt i ett uterum eller ett garage om huvud­larmet är av för att vi är hem­ma men någon tänker att det där garaget ser rik­tigt smask­igt ut att göra inbrott i. Det gäller bara att tju­ven gör väsen av sig.

Min­ut själ­va menar att det är är per­fek­ta gre­jen att ha i Airbnb-lägen­heten eller annan typ av uthyrn­ing så att du kan få en notis om dina tem­porära gäster har allde­les för roligt med stök och ung­domsmusik. Just i de här sam­man­hangen finns det möj­lighet att dela ut till­gång till Min­ut så att även de kan lar­ma av och på och det går även att kom­mu­nicera med dina gäster via Min­uts mjuk­vara i hän­delse av att de behöver en vän­lig påmin­nelse att chilla. Något som även går att automatisera.

Min­ut själv har ingen hög­ta­lare som kan skic­ka vidare ditt talande ljud men den kan pipa och blin­ka för­manande. Automa­tisk gästkom­mu­nika­tion kräver dock att du beta­lar för ett Pro-abon­ne­mang på 149 kro­nor i månaden men då får du ock­så inte­gra­tion med Zapi­er, API:er och andra inte­gra­tionstjän­ster. Att kop­pla upp den på Google Home kostar dock inget extra och du kan sät­ta på och star­ta alarmet via Google Assis­tant men tyvärr inte Google Home-appen. Home­K­it-stöd är på väg och Alexa-stöd finns i de län­der som har Alexa eller för er som låt­sas att ni bor i ett land med Alexa.

Den har ock­så möj­lighet att kän­na igen van­li­ga brand­larm från din brand­varnare och vidaresän­da det som en notis till din tele­fon, notera att myck­et av det­ta måste testköra för att se så det verk­li­gen funger­ar men även här hjälper mjuk­vara till.

Ja Min­ut erb­jud­er lite av ett smörgås­bord av möj­ligheter i oli­ka sam­man­hang och om den till exem­pel håller koll på din som­marstu­gas inbjud­na gäster under som­marsä­songen så kan den ändra fokus och hål­la koll på oin­bjud­na gäster när allt är igen­bom­mat på hösten och vin­tern. Men ännu tryg­gare är att den håller koll på hasti­ga tem­per­atur­förän­dringar eller luft­fuk­tighet så att vi inte kom­mer till en sön­der­frusen boning.

Eller var­för inte ta med den till båten eller hus­vagnen? Den behöver inte vara mon­ter­ad i taket för att fungera utan du kan bara läg­ga den på en bra plats.

Recension: MInut

Fördelar

 • Prisvärd
 • Enkel
 • Hög finish

Nackdelar

 • Beroende av telefonen eller röst
 • HomeKit-stödet dröjer
 • Får vi be om en färg till

Detaljer

 • Laddning: USB-C
 • Batteri: Varar i cirka 6 månader.
 • Uppkoppling: 2,4 GHz Wi-fi.
 • Pris: Cirka 1500 kronor (Se dagsaktuellt pris)
 • Tillverkare: Minut.

Recensionsexemplar från LifestyleStore.

Sammanfattning

Minut har fått till en genialisk liten makapär som gör saker som annars kräver hela system väldigt enkelt. Dock har vi börjat bli allt mer allergiska att vara beroende av telefonen för att larma av och på. Minut borde lansera en liten enkel fjärr för just den biten som vi kan sätta i våra nyckelknippor eller låna ut till våra gäster, hade det funnits hade det varit full pott. Betyget baseras på behovet att övervaka en extra mindre fastighet, utehus, temporärt hem eller liknande, inte att ersätta ditt kompletta hemlarm.

Betyg: 4 / 5

Kommentarer