Smarta Hem

Amazon tar fram stora artilleriet — lanserar nya Alexa-högtalare över hela linjen

Men när börjar hen prata svenska?

I går höll Ama­zon ett hård­varu-fokuser­at event där e‑handelsgiganten pre­sen­ter­ade hela 15 nya pro­duk­ter. Bland dem fanns både en smart ring, smar­ta glasö­gon, hör­lu­rar och en microvåg­sugn som på oli­ka sätt inter­ager­ade med Alexa.

Men det som kan vara intres­sant för oss att importera om vi gillar att språ­ka med Alexa på engel­s­ka är den nya Echo Stu­dio som är en lite större hög­ta­lare som skall konkur­rera med Google Max och Apple Home­Pod. Den stöd­jer både Dol­by Atmos och 3D-ljud. Priset lan­dar på endast 199 dol­lar + moms och har är helt klart en vack­er pjäs.

Som flera av Ama­zons hög­ta­lare extraknäck­er den som Zig­bee-hub.

Den tra­di­tionel­la stan­dard­hög­ta­laren Echo utan något epitet fick upp­dat­er­at ljud och flera färg­er att väl­ja mel­lan medans min­stin­gen Echo Dot får en inbyg­gd klock­ra­dio i sig. Hur självk­lart är inte det så här i efter­hand? Ama­zon säger att den van­li­gaste frå­gan till Alexa är hur myck­et klock­an är. Priset lan­dar på 60 dol­lar plus moms för Dot och 100 dol­lar plus moms för van­li­ga Echon. Vill du ha Zig­bee-funk­tion­alitet måste du emeller­tid fort­satt väl­ja Echo Plus för 150 dol­lar.

Slut­li­gen med­de­lar Ama­zon stolt att Samuel L. Jack­sons röst kom­mer till Alexa och det­ta inklu­sive svor­do­mar­na. Det gör ock­så att vi inte län­gre kallar Alexa en hon.

Ingen av pro­duk­ter­na förvän­tas kom­ma till Sverige utan det är import som gäller.

Via The Verge.

Kommentarer