Apple

Ännu fler pushnotiser från Apple

När blir det SPAM?

En del av Apples kun­der som beta­lar för deras musik­stream­ingtjänst Apple Music har under de senaste dagar­na fått upp en push­no­tis om att de kan ge bort en månad gratis av tjän­sten. Apple Music lig­ger en bit efter störs­ta konkur­renten Spo­ti­fy med endast 56 miljon­er beta­lande (i novem­ber 2018) använ­dare av Apple Music och till­t­aget kan ses som ett sätt att få fler använ­dare.

Det är sedan decem­ber för­ra året som Apple har bör­jat skick­at ut push­no­tis­er på iOS-enheter för att göra reklam för sina egna oli­ka tjän­ster och pro­duk­ter. I decem­ber 2018 skick­ade de ut notis­er om en upp­manin­gen till sina använ­dare att byta upp sig till före­tagets senaste iPhone XR eller XS. Inte långt senare så kom det push­no­tis­er om tit­ta på Apples Car­pool Karaoke.

I push­no­tisen gäl­lande Apple Music så kan alla som prenu­mer­erar ge bort en gratis månad Apple Music till någon som inte är prenu­mer­ant. Till­sam­mans med de tre månader­na som Apple ini­tialt bjud­er alla nya använ­dare på så kom­mer nya använ­dare upp i hela 4 gratismå­nad­er innan de behöver beta­la 99 kr i månaden eller 49 kr som stu­dent. Apple Music finns även i famil­je­abon­ne­mang för 149 kr. Med famil­je­abon­ne­mang så går det att vara fem använ­dare och du kan spela en musik­ström på Apples Home­Pod och en annan på exem­plelvis en iPhone.

Apple har själ­va, i sina rik­tlin­jer, skriv­it in att phish­ing och spam inte är tillåtet men verkar inte anse att de här push­no­tis­er­na går under något av det här.

  • 4.5.3 Do not use Apple Ser­vices to spam, phish, or send unso­licit­ed mes­sages to cus­tomers, includ­ing Game Cen­ter, Push Noti­fi­ca­tions, etc. Do not attempt to reverse lookup, trace, relate, asso­ciate, mine, har­vest, or oth­er­wise exploit Play­er IDs, alias­es, or oth­er infor­ma­tion obtained through Game Cen­ter, or you will be removed from the Devel­op­er Pro­gram.

Via: AppleIn­sid­er

Bild: Via AppleIn­sid­er från Off­cialKun

Käl­la: Apple

Apples rik­tlin­jer för utveck­lare

Kommentarer