Android

Äntligen en trevlig mailklient till Android

Glittrande!

Epostk­lien­ten Spark har släppts till Android vilket gör mailap­pen till en av de som finns till flest plat­tfor­mar. Sedan tidi­gare är den pop­ulär på macOS och iOS. Nu vän­tar vi bara på en Win­dows-ver­sion så kan vi som använ­der alla plat­tfor­mar skat­ta oss lyck­li­ga.

Spark är gratis att lad­da ner men om du vill använ­da funk­tion­er­na för samar­bete med andra i din organ­i­sa­tion och dess fil­la­gring så finns det pre­mi­um-alter­na­tiv.

Via: Sparkmailapp.com.

Kommentarer