Apple

Appar till iPhone skickar personlig data till tredje part på natten

Men är det så farligt som det låter?

Wash­ing­ton Post har genom­fört en under­sökn­ing där de under en veckas tid har analy­ser­at flera oli­ka appar till iPhone och kan kon­stat­era att flera av dessa delar med sig av per­son­lig infor­ma­tion.

Totalt hit­tade tid­nin­gen 5 400 ”app track­ers” som skick­ade infor­ma­tion så som tele­fon­num­mer, e‑postadresser och posi­tion till oli­ka mark­nadsun­der­sökn­ings­före­tag och på en månad rör det sig om ca 1,5 GB data­trafik som skickas. Wash­ing­ton Post skriv­er i sin artikel:

It’s 3 a.m. Do you know what your iPhone is doing?

Mine has been alarm­ing­ly busy. Even though the screen is off and I’m snor­ing, apps are beam­ing out lots of infor­ma­tion about me to com­pa­nies I’ve nev­er heard of. Your iPhone prob­a­bly is doing the same — and Apple could be doing more to stop it.

On a recent Mon­day night, a dozen mar­ket­ing com­pa­nies, research firms and oth­er per­son­al data guz­zlers got reports from my iPhone. At 11:43 p.m., a com­pa­ny called Ampli­tude learned my phone num­ber, email and exact loca­tion. At 3:58 a.m., anoth­er called App­boy got a dig­i­tal fin­ger­print of my phone. At 6:25 a.m., a track­er called Demdex received a way to iden­ti­fy my phone and sent back a list of oth­er track­ers to pair up with.

In a sin­gle week, I encoun­tered over 5,400 track­ers, most­ly in apps, not includ­ing the inces­sant Yelp traf­fic. Accord­ing to pri­va­cy firm Dis­con­nect, which helped test my iPhone, those unwant­ed track­ers would have spewed out 1.5 giga­bytes of data over the span of a month. That’s half of an entire basic wire­less ser­vice plan from AT&T.

9To5Mac noter­ade dock att bolaget bakom appen Pri­va­cy Pro som Wash­ing­ton Post använde sig av för att se den utgående trafiken livnär sig på att deras kun­der köper appen och även funk­tion­er i appen, så de är nog inte helt neu­trala i frå­gan. Men det finns enligt sidan ett par poänger i Wash­ing­ton Posts artikel och det den icke-exis­terande trans­parensen. Kun­der har idag ingen aning om vilken data som fak­tiskt läm­nar tele­fo­nen, så hur ska vi någon­sin kun­na behål­la vår data pri­vat?

Skulle Apple kun­na bli bät­tre här och ge kun­der­na större inblick i datan som läm­nar tele­fo­nen? För­mod­li­gen. Och det är nog inte helt omöjligt att något sådant kom­mer att kom­ma framöver med tanke på Apples sto­ra fokus på sina kun­ders integritet.

Käl­la: Wash­ing­ton Post, 9To5Mac

Kommentarer