Apple

Apple App Store genererade en halv biljon dollar 2019

4 812 344 460 000 svenska kronor närmare bestämt

519 mil­jarder dol­lar. Det är näs­tan 5 biljon­er kro­nor. 5 000 000 000 000 kro­nor. Det går inte ens förstå hur myck­et pen­gar det är.

Apple med­de­lade idag att App Stores ekosys­tem gener­erade 519 mil­jarder dol­lar i 175 län­der 2019. Analy­sen har gjorts av Analy­sis Group och inte Apple själ­va. Det som drar in mest kos­ing är appar för han­del, appar som har dig­i­ta­la varor/tjänster och annon­ser­ing. Apple får ca 15% pro­vi­sion sam­tidigt som resten går till han­del och utveck­lare. Hela 413 mil­jarder dol­lar beräk­nas ha gått till han­del och köp av tjän­ster via IKEA, H&M, VOI, Über och lik­nande appar. Vi sven­skar bidrog med 31 av de totalt 519 mil­jarder dol­lar.

Så det där med appar verkar inta bara vara en flu­ga.

”App Store är en plats där inno­vatör­er och dröm­mare kan väc­ka liv i sina idéer och där använ­dare kan hit­ta säkra och tillför­l­itli­ga verk­tyg som för­bät­trar deras vardag,” säger Tim Cook, Apples CEO

Via: Apple pressmed­de­lande

Kommentarer