Apple

Apple förvärvar startup med fokus på röstappar

Kommer detta ge Siri en vitamininjektion?

Nyli­gen köpte Apple bolaget Pull­String. Pull­String, som är ett star­tup­bo­lag har spe­cialis­er­at sig på design och pub­licer­ing av röstap­p­lika­tion­er genom deras egenutveck­lade plat­tform Pull­String Con­verse.

Då före­taget på sin hem­si­da skriv­er att deras tjänst kan använ­das för att des­igna, tes­ta och pub­licera röstap­p­lika­tion­er för Ama­zon Alexa får man anta att Apple kom­mer att använ­da före­tagets resurs­er till att för­bät­tra och utveck­la Siri.

Före­taget grun­dades 2011 av tidi­gare chefer inom ani­ma­tion­sstu­dion och film­bo­laget Pixar som ju har Applekop­plin­gar genom Apples grun­dare Steve Jobs.

Via MacRu­mors

Kommentarer