Apple

Apple kommer inte överens med publicisterna

Vem gör?

Enligt MacRu­mors så håller Apple på med att förhand­la fram vil­lko­ren för hur de ekonomiska avtal­en med pub­li­cis­ter för sin plan­er­ade nyhet­stjänst ska se ut och de verkar inte vara överens. Det här rap­porter­ar The Wall Street Jour­nal. Några av de större utgi­var­na sägs ha satt sig på tvären till Apples affärsmod­ell och hur intäk­ter­na är tänk­ta att delas mel­lan parter­na. Men ock­så till att Apple inte vill läm­na ut kred­itko­rt­suppgifter eller e‑postadresser från alla pre­sum­ti­va kun­der till dem. Data som i dagens samhälle är guld­gru­vor för före­tag.

För Apple är det här ett vik­tigt område då Tim Cook sagt att Apple har ett mål på att öka intäk­ter­na gäl­lande ser­vicetjän­ster till 14 mil­jarder dol­lar till år 2020. Det finns nu både ryk­ten om att Apple planer­ar att släp­pa en prenu­mer­a­tionstjänst för Tv, en för nyheter och en för mag­a­sin. Om Nyheter­na och mag­a­s­in­tjän­ster­na skulle vara sam­ma tjänst eller inte vet vi inte än.

Ryk­tet enligt MacRu­mors är att Apples kom­mande nyhet­stjänst ska kos­ta ca 10 dol­lar i månaden. Om det gäller både Nyheter och Mag­a­sin eller om det är inbakat i någon annan av deras ser­viceavgift är ännu inte klart.

I dag har The New York Times en kost­nad på 15 dol­lar i månaden, the Wash­ing­ton Post 10 dol­lar i månaden och The Wall Street Jour­nal tar hela 39 dol­lar per månad. Att då ingå avtal med Apple där intäk­ter­na för var­je abon­ne­mang är lägre kräver att de kan nå fler läsare på det här viset. Det ökar även risken att deras nuvarande abon­nen­ter byter över, vilket skulle kun­na leda till lägre intäk­ter.

Den plan­er­ade abon­ne­mangstjän­sten har beskriv­its som ett “Net­flix för nyheter”. Det sägs att den pre­cis som Net­flix låter kun­den kon­sumera obe­grän­sade mängder nyheter. Nyheter­na kom­mer från oli­ka utgi­vare men sum­man ska vara den sam­ma för alla oavsett från vilken utgi­vare och hur myck­et kun­den läs­er. Sum­man sägs lig­ga på 10 dol­lar per månad. Apple tar hälften av intäk­ter­na från tjän­sten och låter utgi­var­na dela på resterande utifrån ”hur myck­et tid använ­dare spender­ar på var­je artikel”

I dag finns redan de här tre pub­li­cis­ter­na på Apple News och läsare kan star­ta prenu­mer­a­tioner via Apple News (som inte är till­gäng­ligt i Sverige än mer än via länkar i wid­get­cen­ter). Då får pub­li­cis­ter­na behål­la 70% av abon­ne­mangsavgifter­na för det förs­ta året. Apple tar resterande sum­ma och efter ett år min­skar Apple sin andel till endast 15 %.

MacRu­mors

Kommentarer