Apple

Apple lovar att vara 100% klimatneutrala år 2030

Inklusive alla underleverantörer

I en press­re­lease skriv­er Apple att de nu lanser­ar en detal­jer­ad plan för hur de ska vara helt kli­mat­neu­trala om tio år.

Pla­nen inklud­er­ar mate­ri­al­val i pro­duk­ter, mer åter­vin­ning, investeringar för att bevara skog­ar och andra natur­resurs­er samt i infra­struk­tur för förnyelse­bar ener­gi. Men även att arbe­ta med var­je under­lever­an­tör för att se till att de ock­så lever upp till stan­dar­d­en.

Via: Apple

Kommentarer