Apple

Apple överklagar Norge-dom om oberoende reperationer

Nu sprids vittnesförhör

Apple ger sig inte i fal­l­et mel­lan dem och en oberoende norsk Apple-reper­atör vid namn Hen­rik Huse­by där man ankla­gar hon­om för varumärkesin­trång.

Bak­grun­den är att Apple inte vill att Hen­rik Huse­by skall repar­era pro­duk­ter utan­för Apples egna ser­vi­cenät.

Huse­by vann i tingsrät­ten men nu har Apple överk­la­gat. Som vit­tne har försvarssi­dan tag­it in Louis Ross­mann som är verk­sam inom Right to Repair-rörelsen i USA.

Han pas­sade på att spela in hela förhöret och du kan se det via YouTube ovan. Det är en intres­sant inblick hur det funger­ar och vil­ka krav Apple-auk­toris­er­ade verk­städer har på sig.

Käl­la: Digi.no.

Kommentarer