Apple

Apple ringer åter i klockan

Upp upp upp

Intäk­ter­na ökade med 21 pro­cent och EPS ökade med 35 pro­cent, nya reko­rd helt enkelt.

iPhone, Wear­ables och tjän­ster sät­ter nya intäktsrekord

CUPERTINO, Kali­fornien — 27 jan­u­ari 2021 — Apple gick i dag ut med resul­tat­en av sitt finan­siel­la resul­tat för det förs­ta kvar­talet 2021 som slu­tade den 26 decem­ber 2020. Före­taget visade reko­rdintäk­ter på hela 111,4 mil­jarder dol­lar, en ökn­ing med 21 pro­cent jäm­fört med året innan, och kvar­tal­sre­sul­tat per utspädd aktie på $ 1,68, en ökn­ing med 35 pro­cent. Inter­na­tionell försäljn­ing stod för 64 pro­cent av kvar­talets intäkter.

Vill du lyssna på Apple Con­fer­ence Call så hit­tar du det här

Kommentarer