Apple

Apple släpper Airpods Pro

kommer 30 oktober

I dag gick Apple ut med ett pressmed­de­lande att de nu lanser­ar Air­Pods Pro

Ryk­te­na har gått täta efter att det läckt både från tillverkn­ingsin­dus­trin och bilder från deras egna beta pro­gram. Så här skriv­er Apple:

Cuper­ti­no, Kali­fornien – Apple pre­sen­ter­ade idag Air­Pods Pro, ett spän­nande till­skott till Air­Pods-famil­jen med aktiv brusre­duc­er­ing och imponerande ljud i en lätt in-ear-design. Air­Pods Pro finns att bestäl­la på apple.com och i Apple Store-appen från och med idag och i butik från och med ons­da­gen den 30 okto­ber.
”Air­Pods är de hör­lu­rar som säljs bäst i världen. Inställ­nin­gen med en knapp, det otroli­ga ljudet och den karak­ter­is­tiska desig­nen har gjort dem till en pop­ulär Apple-pro­dukt, och med Air­Pods Pro tar vi den mag­in ett steg län­gre” säger Phil Schiller, Apples chef för World­wide Mar­ket­ing. ”De nya in-ear-hör­lu­rar­na Air­Pods Pro har ett otroligt ljud med adap­tiv EQ, bekväm pass­form med flex­i­bla öron­top­par och inno­v­a­tiv aktiv brusre­duc­er­ing samt trans­parens. Vi tror att kun­der­na kom­mer att gilla det här nya till­skot­tet till Air­Pods-famil­jen.”

Ryk­tet om Apples in-ear lurar har fun­nits under en län­gre tid och efter­frå­gan på ett par med aktiv brusre­duc­er­ing lurar har var­it stort. Det har spekuler­ats i att hör­lu­rar­na skulle kom­ma att lanseras vid ett okto­ber-event, men då okto­ber nu snart är till ända så blev det en notis i deras news­room istäl­let.

Apple AirPods Pro New Design Case And Airpods Pro 102819

Aktiv brusreducering eller Active Noise Cancellation (ANC) är något som efterfrågats mycket på senare tid.

Apples van­li­ga Air­Pods har inte någon aktiv brusre­duc­er­ing och kan bli allt­för tröttsam­ma att bära i sit­u­a­tion­er med hög ljud­bild så som på fly­g­plan eller annan kollek­tiv­trafik. på Air­Pods Pro finns det nu två mikro­fon­er, en inåtvänd och en utåtvänd som tar hjälp av mjuk­vara för att “ploc­ka bort” bak­grund­sljud. Den akti­va brusre­duc­erin­gen anpas­sar kon­tin­uerligt ljudsig­nalen 200 gånger per sekund.

Apple AirPods Pro IPhone11 Pro 102819

Transparens, att lyssna eller att inte lyssna, det är frågan.

Att ha igång aktiv brusre­duc­er­ing hela tiden är inte att rek­om­mendera, dels så finns det flera sit­u­a­tion­er då yttre ljud är någon som vi behöver för­li­ta oss på för att nav­ig­era och dels så finns det sit­u­a­tion­er då vi behöver lyssna på andra män­niskor. Trans­parens ska se till så att den egna rösten låter som van­ligt och att “rätt” ljud släpps igenom. Det går att växla mel­lan aktiv brusre­duc­er­ing och trans­parens med hjälp av en trycksence­or på skaftet Det går även att växla mel­lan aktiv brusre­duc­er­ing och trans­parens i kon­troll­cen­ter på iOS enheten.

Apple AirPods Pro SiP Design 102819

När det kom­mer till Pre­stan­da och bat­ter­i­tid så är det sam­ma härli­ga bat­ter­i­tid som på Air­Pods, fem tim­mar lyssningstid, med aktivt brusre­duc­er­ing pås­laget blir det fyra och en halv timmes lyssnande och tre och en halv timmes sam­tal­stid. Air­Pods Pro lad­das i det med­föl­jande laddningse­tu­i­et och ger sam­man­lagt mer än 24 tim­mar lyssningstid eller mer än 18 tim­mars sam­tal­stid. Etu­i­et lad­das trådlöst med Qi eller via Light­ningsladd.

Priset blir inte min­dre än 3195 sven­s­ka kro­nor och så här skriv­er Apple vidare för alla er som är sugna att läg­ga van­tar­na på ett par ASAP:

Air­Pods Pro kostar 3 195 SEK och går att bestäl­la på apple.com och i Apple Store-appen i USA och fler än 25 andra län­der och region­er. Air­Pods Pro bör­jar skickas ut ons­da­gen den 30 okto­ber och kom­mer till butik­er­na senare i veck­an (beror på land och region).

via: Apple

Kommentarer