Apple

Apple släpper limiterad Apple Watch

Uppmärksammar Black History Month som pågår under februari

Apple har idag med­de­lat att man på bred front kom­mer upp­märk­sam­ma den­na hän­delse på sina oli­ka plattformar.

Black His­to­ry Month är en hän­delse som äger rum var­je år i feb­ru­ari för att lyf­ta fram afro-amerikan­er­nas his­to­ria och kul­tu­rut­tryck. Stort i USA men firas även i Storbri­tan­nien och Kanada.

Bland annat kom­mer det släp­pas en lim­it­er­ad ver­sion av Apple Watch Series 6 som ingår i en kollek­tion som het­er Black Uni­ty Col­lec­tion, där även ett speciellt arm­band och en urtavla kom­plet­ter­ar det hela. Färg­er­na är inspir­erade av panafrikan­s­ka flag­gan som går i rött, grönt och svart. Bak på boet­ten kom­mer det även vara ingrav­er­at “Black Uni­ty” runt sen­sor­erna. I och med att watchOS 7.3 släpps idag kom­mer även urtavlan för kollek­tio­nen bli till­gäng­lig för alla. Säljs­tart blir 1 feb­ru­ari och verkar bara pågå under den månaden. En del av intäk­ter­na kom­mer gå till sex oli­ka inter­na­tionel­la organ­i­sa­tion­er som job­bar för att främ­ja jäm­likhet och med­borg­erli­ga rättigheter.

Via: Apple

 

 

Kommentarer