Apple

Apple TV 4K uppdateras

Dessutom med en helt ny fjärrkontroll

Tim berät­tade om suc­céer­na bakom Apple TV+ och vil­ka serier som finns och upp­skat­tas på plat­tfor­men. Givetvis näm­n­des suc­cén Ted Las­so som på senare tid vun­nit fler­talet pris­er och där Jason Sudeikis hyl­las för sin roll i serien. Säsong 2 har pre­miär den 23 juli på Apple TV+.

Dessu­tom pre­sen­ter­ades en ny ver­sion av Apple TV 4K, sam­ma utseende på hård­varan men större skill­nad­er på insi­dan. Den dri­vs med den senaste proces­sorn A12 Bion­ic med fokus på pre­stan­da och ljud. Proces­sorn är kraft­full nog att kun­na spela upp 60 FPS Dol­by Vision över Air­Play från en kom­pat­i­bel iPhone. Nya Apple TV 4K har även stöd för Wifi 6 och HDMI 2.1.

Apple TV Remote 2021

Apple TV 4 K 2021 specs

High Frame Rate HDR, och Dol­by Vision samt en ny rev­o­lu­tionerande teknik för att se till att bildåter­givnin­gen är så opti­mal som möjligt. Din iPhone används för att kali­br­era omgivningar­na och därigenom se till att bilden på din skärm blir så bra som möjligt. Det­ta görs med sen­sor­erna i din iPhone och påmin­ner på något sätt om True­Play fast för din TV. Apple kallar det Col­or Balance.

Helt ny Apple TV fjärrkontroll

Den sto­ra nyheten som syns är den helt nydes­ig­nade fjär­rkon­trollen för Apple TV. Bor­ta är den större touch­pad som fanns upp­till på äldre ver­sion­er av Apple TV 4 och nu finns fysiska knap­par för styrning.

Fjär­rkon­trollen har en något mer avlång utformn­ing i alu­mini­um och fysiska knap­par. Den sto­ra knap­pen har ett skroll­hjul i utkan­ten som gör det enklare att nav­ig­era i det du tit­tar på. I mit­ten av den sto­ra knap­pen finns en inbyg­gd track­pad för nav­iger­ing om så önskas. Inte helt osökt att man tänker på det gam­la klick­hjulet på äldre iPods.

Knap­pen för Siri finns numera på sidan av fjär­rkon­trollen. Man har dessu­tom lagt till en fysisk knapp för att sät­ta på och stän­ga av din tv. Det finns ock­så en knapp för att “muta” ljudet på din tv.

Priset blir 1 995 kr för 32 GB-mod­ellen. Vi återkom­mer med pris för 64 GB. De nya mod­eller­na släpps i andra hal­van av maj och kan för­bokas från den 30 april.

Fjär­rkon­trollen kom­mer att kun­na köpas sep­a­rat och är bakåtkom­pat­i­bel med äldre mod­eller av Apple TV som kör TvOS. Pris 650 kr.

tvOS 14.5 släpps i näs­ta vec­ka och ger sup­port till PlaySta­tion 5 DualSense och Xbox Series X kon­troller som kan använ­das för att spela spel på din Apple TV.

Via: Apple

Kommentarer