Nyheter

Appstöd försenar IKEAs Trådfria gardiner

Men nu kommer det fungera direkt

IKEA ser ut att förse­na sina nya rull­gar­diner i Tråd­fri-serien för att kun­na ge app-stöd från dag ett. Det var i bör­jan av jan­u­ari vi kunde läsa om att IKEA skulle bör­ja stöd­ja sin egen app och med det även Google Assis­tant, Apple Home­K­it och Ama­zon Alexa först senare på våren. Plan­er­at lanser­ings­da­tum var i bör­jan av feb­ru­ari.

Nu står det 15 feb­ru­ari i flera butik­er, men det har ock­så stått datum så sent som i mars — av allt att döma är det någon form av intern­in­for­ma­tion som inte rik­tigt når fram över­allt. Bolaget har ock­så upp­dat­er­at sitt pressmed­de­lande och tag­it bort att app­stöd kom­mer först senare samt lagt till en text om att man förse­nar hela pro­duk­ten. Orig­inal­tex­ten hit­tar du här.

I en artikel i Wired från gårda­gen kon­stat­eras det ock­så att stöd för de oli­ka assis­ten­ter­na kom­mer från dag ett.

Slut­li­gen har IKEA nyli­gen upp­dat­er­at pro­duk­t­si­dan för Kadrilj och Fortyr så att vi kan se exak­ta pris­er för var­je stor­lek.

Gar­diner­na kom­mer inklud­era en fjär­rkon­troll, de går på bat­teri som är utbyt­tbara och det kom­mer även med en så kallad repeater som för­länger sig­naler­na till App-Gate­wayn om du har en sådan och den­na är län­gre än 10 meter bort från fön­stren.

Pris­er och speci­fika­tion­er

FYRTUR mörk­läg­gande rull­gar­din, trådlös/batteridriven, grå.
60×195 cm 995:-
80×195 cm 1195:-
100×195 cm 1295:-
120×195 cm 1395:-
140×195 cm 1495:-

KADRILJ rull­gar­din, trådlös/batteridriven, grå.
60×195 cm 899:-
80×195 cm 995:-
100×195 cm 1095:-
120×195 cm 1195:-
140×195 cm 1295:-

Kommentarer