Smarta Hem

Aqara adderar stöd för tredjepartsprodukter

Öppnar upp för fler möjligheter i deras egna app

Sedan ett tag till­ba­ka finns möj­ligheten att inte­gr­era tre­jde­part­spro­duk­ter i appen för Aqara Home. I nuläget endast ett fåtal men fler möj­ligheter kom­mer så småningom.

I takt med att Aqara släp­per fler och fler pro­duk­ter på mark­naden ökar ock­så intres­set för att byg­ga ett smart hem kring deras pro­duk­ter. Sedan tidi­gare inte­gr­erar pro­duk­ter­na från Aqara per­fekt med Apple Home­K­it men ock­så med Ama­zon Alexa samt Google Home, om än med begrän­sad funk­tion­alitet jäm­fört med Home­K­it. Dock finns det använ­dare som gär­na kör med pro­duk­ter­na rakt upp och ner i deras egna app, Aqara Home och här vill man nu utö­ka med stöd för fler produkter.

Aqara-Home-3rd-party

Redan nu kan du här i Sverige läg­ga till hög­ta­lare från Sonos, vilket ock­så inklud­er­ar Sym­fonisk-hög­ta­lar­na från Ikea. Även Sym­fonisk fjär­rkon­troller­na expon­eras i Aqara Home. Det­ta innebär att du kan inklud­era hög­ta­lar­na i automa­tion­er och scener som ska­pas direkt i Aqara Home. Per­fekt för dig som även har Aqara Cube för kon­troll av pro­duk­ter­na, nu kan du starta/stoppa musiken i hög­ta­lar­na med denna.

Utöver stöd för hög­ta­lare från Sonos har ock­så stöd för tv-appa­rater från Hisense samt robot­damm­sug­are från Eco­v­acs lagts till i Aqara Home-appen. Dock är stödet för Hisense och Eco­v­acs enbart syn­ligt om du kör Chi­na Main­land men Sonos funger­ar här i Sverige via EU-servern.

Ett smart drag från Aqara som ser till att du kanske får in din robot­damm­sug­are till­sam­mans med övri­ga pro­duk­ter från Aqara så att de kan fungera till­sam­mans. Vi får hål­la tum­mar­na för att 2021 blir året när Apple Home­K­it får till stöd för robot­damm­sug­are direkt i Home­K­it. Var­för det­ta ej finns än är en gåta då robot­damm­sug­aren nuför­tiden är en vik­tig pro­dukt i det smar­ta hemmet.

Käl­la: Home­K­it News

Kommentarer