Nyheter

Aqara lovar uppdatering nästa vecka

Vad bidde det då?

Det var någon vec­ka sedan som Aqara lyck­ades med kon­st­sty­ck­et att skic­ka ut en upp­da­ter­ing till sina gate­ways som innehöll beta-funk­tion­er.

En av beta-funk­tion­er­na gjorde att alla enheter som var­it tillag­da via Aqaras gate­way dök upp som ”offline” i Mi-appen.

Aqara har sedan dess lovat att en upp­da­ter­ing för att lösa prob­lemet skulle kom­ma ut veck­an efter. En sådan upp­da­ter­ing har dock inte synts till och Home­K­it­News skrev i för­ra veck­an om att lös­nin­gen som Aqara nu erb­jöd var att de som bliv­it drab­bade skulle maila [email protected] och ange serienum­mer på gate­way och använ­dar-ID i Mi appen för att få en OTA upp­da­ter­ing.

När vi var­it i kon­takt med Aqara så hän­vis­ar de istäl­let till att det ska kom­ma en upp­da­ter­ing näs­ta vec­ka. Oavsett när det kom­mer en upp­da­ter­ing så är det anmärkn­ingsvärt att ett före­tag utåt sett tar så lättvin­digt på att kor­rig­era ett mis­stag som påverkar män­nisko­rs smar­ta hem med allt från lam­por till brand­larm.

Kommentarer