Apple

Aqara visa upp en ny HomeKit-kompatibel Hub

Zigbee 3.0

Idag visade Aqara upp deras nya M2 Home­K­it Hub, det­ta till­sam­mans med deras nya Zig­bee 3.0 kom­pat­i­bla sen­sor­er och brytare.

Aqaras nya hub tillåter tre gånger så mån­ga enheter att kop­pla upp sig mot den. Den nya hubben klarar av 100 enheter jäm­fört med deras nuvarande hub som enbart klarar av 30 enheter. Den nya hubben kom­mer även vara kom­pat­i­bel mot både 2,4 GHz och 5,0 GHz. Så framöver kom­mer det vara myck­et enklare att stäl­la in hubben utan att behö­va stän­ga ner 5.0 GHz nätet. hubben har dub­bla anten­ner, inte både 2,4 och 5,0 GHz. Hubben klarar även av Zig­bee, WiFi och Blue­tooth.

Aqara med­de­lade även att deras Aqara S2 Pro Door Lock kom­mer att upp­graderas och få Home­K­it stöd. Den nuvarande ver­sio­nen kom­mer inte att få stödet utan det kom­mer kom­ma en ny upp­dat­er­ad ver­sion av låset.

Aqara pas­sade även på att lansera nya trå­dade brytare och ljussen­sor­er som funger­ar över Zig­bee 3.0. Deras kam­era G2, där det fanns ett ryk­te om att den skulle få Home­K­it Stöd, kom­mer inte få stödet utan istäl­let så kom­mer det en helt ny ver­sion av kam­er­an G2H, som kom­mer ha Home­K­it stöd.

Via:Home­K­it­News

Kommentarer