Smarta Hem

Är du medveten om riskerna med smarta hem?

En forskare vid Malmö Universitet har tittat närmare på detta i ny forskning

Ju mer vi kop­plar upp våra hem desto mer ökar risker­na med hot och risker. Forskaren Joseph Buge­ja vid Malmö Uni­ver­sitet har tit­tat när­mare på detta.

I ett pressmed­de­lande från Malmö Uni­ver­sitet tas risker­na upp med det smar­ta hem­met. En av forskar­na här, Joseph Buge­ja har forskat i vad som hän­der när vi kop­plar upp fler och fler pry­lar i våra hem. Joseph Buge­ja är dok­torand vid Fakul­teten för teknik och samhälle och dis­put­er­ar nu kring ämnet.

Enligt under­sökningar tyder det mes­ta på att vi kan vara omgär­dade av så myck­et som 75 mil­jarder upp­kop­plade enheter redan 2025. Då pratar vi inte bara om smar­ta hög­ta­lare, sen­sor­er och kameror utan även musikan­läg­gningar, vit­varor och träningsredskap.

Joseph har organ­is­er­at oli­ka upp­kop­plade enheter i ett hem baser­at på använd­ning­som­råde och sedan vil­ka funk­tion­er som används för datain­sam­ling. Med hjälp av sina analyser har han ock­så tag­it fram nya mod­eller som utveck­lar och forskare kan använ­da för att iden­ti­fiera hot mot den per­son­li­ga integriteten.

Fakta om Joseph Bugejas avhandling:

Avhan­dlin­gen som Joseph gjort är en risk­analys av det smar­ta, upp­kop­plade hem­met och de tre vik­ti­gaste resul­tat­en är:

  1. Majoriteten av de kom­mer­siel­la enheter som under­sök­ts sam­lar in känslig och per­son­lig infor­ma­tion och är sam­tidigt sår­bara för intrång.
  2. Det råder en brist på veten­skapli­ga mod­eller som fån­gar kom­plex­iteten i det smar­ta hem­met. Speciellt när det gäller mod­eller för analys av integritetsrisker.
  3. Trots de regler som GDPR (per­son­uppgift­la­gen) och mer upp­märk­samhet kring frå­gor­na, sak­nas fort­farande heltäckande ansatser för att sky­d­da män­nisko­rs integritet och säk­er­het i hemmet.

Vad säger du? Instäm­mer du och har du full koll på eventuel­la bris­ter i ditt smar­ta hem?

Käl­la: Malmö Uni­ver­sitet

Kommentarer