Smarta Hem

Är Yobi B3 videodörrklockan vi väntat på?

Äntligen en dörrklocka med kamera för alla HomeKit-användare

Vi är mån­ga som vän­tar och har vän­tat på en dör­rk­loc­ka med inbyg­gd kam­era som dessu­tom har stöd för Apple Home­K­it. Visst finns det andra lös­ningar men vill du inte kom­pro­mis­sa så är vän­tan olidlig…

Dock ser det ut som att före­taget Yobi nu är nära att lansera sitt bidrag till ett säkrare och bekvä­mare hem med sin dör­rvide­or­ingk­loc­ka (världens märk­li­gaste ord). Det går nu att förhands­bestäl­la pro­duk­ten i USA och kanske får vi se den leta sig hit ock­så inom snar framtid. I så fall slår den Netat­mo som ju pre­sen­ter­at sin ver­sion ett bra tag nu utan att något hänt.

Visst, ned­er­länd­s­ka före­taget Robin har en vari­ant ute men då den kostar en smärre för­mö­gen­het och har lite för låg upplös­ning (720p) så kan Yobi B3 kanske vara pro­duk­ten för dig som är inne i Home­K­it-världen. Sen har ju Ring pratat om stöd för Home­K­it i säk­ert 3 års tid utan att något hänt.

Deras Yobi B3, dör­rk­loc­ka med kam­era har föl­jande funk­tion­er:

  • 1080 p full HD-upplös­ning
  • 180° betrak­t­ningsvinkel
  • inbyg­gd rörelsesen­sor
  • väder­sky­d­dad
  • tvåvägskom­mu­nika­tion
  • mörk­erseende (IR)
  • push­no­tis­er & varningar
  • wifi 2,4 GHz

Som det ser ut nu så kom­mer den i en färgkom­bi­na­tion av svart och guld vilket kanske inte pas­sar alla men vill du vara först på bollen får du leva med det­ta. Måt­ten är höjd 162 x bredd 62 x djup 52 mm så tyvärr inte i min­s­ta laget men vill du tryc­ka in en mas­sa teknik blir det­ta en kom­pro­miss. Tem­per­atur­mäs­sigt klarar den ner till ‑20 °C så den bör fungera här i Sverige ock­så.

Det finns inga uppgifter om huru­vi­da den kom­mer att ha stöd för Home­K­it Secure Video vilket ju hade var­it ytterli­gare en trevlig funk­tion.

Priset är satt till $199,99 när det­ta skrivs.

Käl­la: Yobi

 

 

 

Kommentarer