Smarta Hem

Arlo presenterar Arlo Pro 3

2K och HDR

Arlo har vis­ar upp sin näs­ta säk­er­het­skam­era Arlo Pro 3 som kom­mer att lanseras den 1 okto­ber och det bjuds på en rad för­bät­tringar.

Pro 3 kom­mer med en upplös­ning i 2K HDR, har en inbyg­gd strålka­stare samt mörk­erseende i färg och en 160-graders vid­vinkel. Kam­er­an går lika bra att plac­era inomhus som utomhus. Med kam­er­an kom­mer även en upp­dat­er­ad SmartHub som bland annat ska för­län­ga kam­er­ans bat­ter­i­tid och för­bät­tra WiFi-mot­tagnin­gen. Arlo Pro 3 har när­mare 80 pro­cent fler pixlar än Arlo Pro 2 så vi kan förvän­tas få bety­dligt bät­tre videos på eventuel­la tju­var. Kam­er­an är trådlös och fästs med ett mag­net­fäste och den har även en inbyg­gd siren. Naveen Chhangani på Arlo säger i ett pressmed­de­lande:

“Som vårt nya flag­gskepp i Pro-serien, är Pro 3 full­pack­ad med våra senaste inno­va­tion­er som ger använ­dare möj­ligheten att över­va­ka sina hem eller före­tag med mer skär­pa och detaljrike­dom. Dessu­tom gör den trådlösa, smidi­ga desig­nen kam­er­an extremt lättplac­er­ad”

Priset för kam­er­an och SmartHub bör­jar på 6 790 kro­nor och vill man köpa en extra kam­era kostar de 3 390 kro­nor sty­ck och de förs­ta enheter­na skep­pas ut den 28 okto­ber. Vi har även kol­lat med Arlo hur det lig­ger till med Home­K­it och det är plan­er­at att kom­ma men däre­mot Home­K­it Secure Video kom­mer de inte imple­mentera.

Kommentarer