Recensioner

Att bära en helt vanlig klocka — test av Nove Craftsman

Inte uppkopplad men rätt smart att se tiden faktiskt

Vi har tes­tat smar­ta klock­or, vi har tes­tat hybrid-klock­or, nu är det dags att tes­ta en helt van­lig kloc­ka.

Trots min Apple-entu­si­asms i unga dagar föll jag aldrig rik­tigt för Apple Watch. Den löste inte något prob­lem för mig för trots att det var trevligt att snabbt kun­na kom­ma åt viss typ av infor­ma­tion är ständi­ga notis­er på han­dle­den inget jag efter­frå­gat. Iro­niskt nog var det notoriskt svårt att se vad klock­an fak­tiskt var på de tidi­gare Apple Watch-mod­eller­na då de inte alltid lös upp när vi vred han­dle­den mot oss.

Kanske skulle hybrid­klock­o­r­na vara något att ha? En kloc­ka som alltid vis­ar tiden men som även rea­ger­ade på oli­ka sätt när notis­er kom in eller tele­fo­nen ringde. Prob­lemet med dem var dock att det var omöjligt att veta vem som ringde eller vad notisen egentli­gen hand­lade om.

Så nu var det allt­så dags att tes­ta en helt van­lig kloc­ka som vis­ar tiden. Nove till­hör en yngre gen­er­a­tions schweiziska klock­til­lverkare med ena foten sta­bilt på inter­net så inga gam­la tra­di­tion­er som förstör en mod­ern köp­process.

Nove Craftman

Deras design­er står onek­li­gen ut. När de berät­tade att de tyck­te att det var just Craft­man med sina träinslag som jag skulle pro­va så kän­des det inte helt jag. Men väl på han­dle­den så visade sig att de hade rätt. Mina gro­va och anin­gen håri­ga han­dled­er samt min stor­lek generellt gör att jag abso­lut ror hem den desig­nen. Fak­tum är att jag aldrig fått så mån­ga kom­pli­manger sedan jag tog på mig klock­an. Det är trots allt det som en kloc­ka hand­lar om, den per­son­li­ga iden­titeten och varumär­ket mer än någonting annat.

Nove Craftman

Vidare hade jag glömt bort hur smidigt det är att bara vin­kla upp klock­an mot mig så kan jag se hur myck­et klock­an är. Låter det banalt? Ja men i så mån­ga år har jag för­l­i­tat mig på mobil­tele­fo­nens kloc­ka, en mobil­tele­fon som lig­ger i fick­an och behöver dras upp, eller kanske lagt den län­gre bort och inte orkar resa mig upp.

Med Nove Craft­man förstår jag fas­ci­na­tio­nen med en snygg kloc­ka och den enkel­het att hål­la koll på tiden som det fak­tiskt ger. Och jag sak­nar varken notis­er eller infor­ma­tion om inkom­mande sam­tal.

Nove Craftman

Craft­man är ett kvart­sur, det bety­der att det finns en liten motor som består av en eletro­mag­net, en per­ma­nent­mag­net och ett kug­ghjul. Tiden ställer vi sedan in via ett vred på under­si­dan som känns rik­tigt coolt.

Priset lan­dar på mel­lan 480 euro och 521 euro beroende på färg, och därmed mate­r­i­al, på klock­an. Den vi tes­tat är i guld­fär­gat ros­t­fritt stål

Just nu kan du få 30% rabatt med koden PETER30 via Nove.com.

Kommentarer