Podcast

Avsnitt 264: Det enda som överlever apokalypsen

Kanske en eller två Nokia 3310 också

Den­na vec­ka diskuter­ar Peter, Mar­cus och Thor vad det bety­der för Apple att Sir Jonathan Ive har valt att läm­na skep­pet och star­ta eget. Hur det kan påver­ka framti­da design och vad kan vi förvän­ta oss få se i kom­mande iPhone-mod­eller. Myck­et Apple men med Peter djupt ner i Androidträs­ket så fär­gas avs­nit­tet av en hel del Google och Huawei.

Älskar du det vi gör? Klic­ka dig gär­na vidare och gå med i vår Patre­on så vi kan fort­sät­ta göra härli­ga pro­duk­tion­er framöver, för att ta dig till vår Patre­on klic­ka här.

Du hit­tar pod­den på bland annat iTunes,  Acast och Spo­ti­fy!

Följ oss också på:

Kommentarer