Apple

Batterihälsa går inte längre att se om du byter batteriet hos någon annan än Apple

Nytt mjukvarulås.

I den senaste iOS 12 och iOS 13-betan så har Apple lagt in ett mjuk­varulås så använ­dare som har bytt sitt bat­teri hos en tred­jepart inte kan se bat­ter­i­häl­san på bat­teri­et.

De använ­dare som har ett bat­teri som inte kom­mer från Apple eller har bytt bat­teri­et själv trots att det är ett orig­i­nal­bat­teri möts av en infor­ma­tion­sru­ta där det står:

“Impor­tant Bat­tery Mes­sage. Unable to ver­i­fy this iPhone has a gen­uine Apple bat­tery. Health infor­ma­tion not avail­able for this bat­tery.”

YouTube-kanalen The Art of Repair har lyck­ats lokalis­era att det är en micro­con­troller från Texas Instru­ments som kän­ner av om det är ett bat­teri från Apple eller inte, och om det har gjorts hos en behörig verk­stad. Att bat­ter­i­häl­san inte län­gre går att se drab­bar bara iPhone XR, iPhone XS och iPhone XS Max, och det enda sät­tet att återi­gen kun­na se bat­ter­i­häl­san är att boka en tid hos Apple och göra ett bat­teribyte.

Det är inte förs­ta gån­gen kun­der med tred­jeparts­bat­terier har stött på prob­lem då vi senast 2016 möttes av något som kallas error 53. Per­son­er som hade en iPhone 6 och ett tred­jeparts-bat­teri fick upp ett felmed­de­lande i iTunes efter en mjuk­varu­up­p­da­ter­ing där det stod error 53 och tele­fo­nen gick inte att använ­da. Apple med­de­lade att felko­den var en sky­d­dande säk­er­hets­funk­tion som var avsedd att förhin­dra skadli­ga tred­jepart­skom­po­nen­ter från att ska­da använ­dar­nas tele­fon­er. Det­ta lyftes ordentligt i pressen och Apple valde till­slut att skic­ka ut en upp­da­ter­ing som gjorde att enheter­na gick att använ­da igen. Tanken var inte heller att error 53 skulle kom­ma ut till kon­sumenter utan använ­das i fab­rik­er.

Käl­la iFix­It

Kommentarer