Android

Billighetsoperatör aktiverar Wifi-samtal

Hallon är gott
Detta inlägg innehåller reklam genom annonslänkar för Hallon & 3

Oper­atören Tre:s bud­getal­ter­na­tiv Hal­lon aktiver­ar idag Wifi-sam­tal. Det bety­der att vi kom­mer kun­na ringa och ta emot sam­tal även när tele­fo­nen sak­nar mot­tagn­ing från telenätet men har upp­kop­pling mot det trådlösa nätver­ket hem­ma eller i som­marstu­gan.

Per­fekt för som­marstu­gan eller i vis­sa nybyg­g­da hus där fön­ster­ru­tor­na har en ten­dens att döda all mot­tagn­ing.

Hal­lon har sam­ma mot­tagn­ing som Tre:s nät men är bety­dligt bil­li­gare, dock finns ingen tele­fon­baser­ad kundtjänst och musik­stream­ing räk­nas av på data­trafiken till skill­nad mot Tre:s egna abon­ne­mang.

Har du Hal­lon idag aktiver­ar du Wifi-sam­tal på föl­jande vis:

iPhone:
Inställ­ningar > Mobildata/mobilnätverk > Slå på WiFi-sam­tal

Sam­sung:
Inställ­ningar > Anslut­ning > WiFi-sam­tal > Välj På/Av

Huawei:
Inställ­ningar > Mer > WiFi-sam­tal > Fly­t­ta reglaget till höger

Övrigt Android:

Inställ­ningar > Nätverk och inter­net > Mobil­nätverk > Avancer­at > Wi-Fi-Sam­tal > Slå Välj På/Av

Via Hal­lon.

Kommentarer