Recensioner

Brydge Pro+ både lyfter och tynger vår iPad

Bokstavligt

Mån­ga är det som försökt gå över helt till att använ­da sin iPad Pro som arbetsstation.

Med Bry­dge Pro+ så kom­mer vi så nära det bara är möjligt. I och med iOS 14 så kom möj­ligheten att använ­da mus­pekaren på ett funk­tionellt sätt till iPaden. Apple själ­va lanser­ade ett tan­gent­bord med en pris­lapp som en kortare char­terse­mes­ter. Bry­dge däre­mot kom med en upp­da­ter­ing av sitt tidi­gare tan­gent­bord. Det här tan­gent­bor­det för­vand­lar vår iPad Pro till så nära en fullfjä­drad dator vi kan kom­ma. Men allt är inte guld och grö­na skogar.

Jag har använt mig av min iPad Pro mel­lan 6 till 8 tim­mar var­je dag under senaste två åren. Jag har haft Apples orig­i­nal­skal med tan­gent­bord på insi­dan. Jag har trivts med iPaden men säl­lan använt tan­gent­bor­det. Bry­dge Pro+ ändrar på det här.

Desig­nen är borstad alu­mini­um, tan­gen­ter­na i svart plast är upphöj­da och ger den där goa känslan av studs som vi vill ha när vi använ­der ett tan­gent­bord. Utöver ett full­stort qwer­ty-tan­gent­bord så har tan­gent­bor­det alla andra  knap­par vi kan tänkas behö­va till iPaden så som ljusstyr­ka, stäng aktiv app, play, pause, volym upp och ner. De här tan­gen­ter­na hit­tar vi som en extra rad längst upp på tang­bor­det. Men även knap­pen för att aktivera bak­grunds­belysning på tan­gent­bor­det finns på över­s­ta raden. Bak­grunds­belysnin­gen har tre oli­ka nivåer,

För att fäs­ta iPaden på tan­gent­bor­det så kläms den ner i två met­allfästen som har gum­mi­vad­der­ing på insi­dan. Fäste­na är även gångjär­nen som kan rotera 180 °.  iPaden sit­ter här fast som berget utan att det behövs någon mer fäs­tanord­ning. Men till­räck­ligt lätt för att kun­na ta loss iPaden på en daglig basis.

.

Brydge pro+ ipad pro

Tan­gent­bor­det har ett inbyg­gt bat­teri som håller i hela 12 månad­er. Till skill­nad från Apples egna tan­gent­bord som använ­der Smart Con­nec­tor för att kom­mu­nicera med iPaden så kop­plar vi ihop Bry­dge Pro+ med blue­tooth och för att sky­d­da bak­si­dan på iPaden så skickar Bry­dge med ett sky­dd till bak­si­dan av iPaden som fäster med mag­neter vilket gör att hela iPaden föru­tom kan­ter­na nu är skyddade.

Vi har tidi­gare tes­tat Bry­dge förs­ta tan­gent­bord som näs­tan fick full pott med den enda invänd­nin­gen att tan­gent­bor­det sak­nade track­pad. I och med att iPa­dOS utveck­lats och nu har bra stöd för mus­pekare så är track­paden som vi finner på Bry­dge Pro+ helt naturlig utveck­ling. Men track­paden är inte kom­plett än. Det sak­nas ännu stöd för de gester­na som vi kan använ­da direkt på iPaden, så som tre­fin­ger svep och nyp för att stän­ga appar.

Men det här kan eventuellt lösas framöver genom att Bry­dge nu har en app som vi kan star­ta på iPaden och upp­dat­era mjuk­varan i tangentbordet.

Tyn­g­den som tan­gent­bor­det ger är både pos­i­tiv och neg­a­tiv. Plöt­sligt är inte iPaden län­gre så porta­bel som utan tan­gent­bord. Upplevelsen blir mer att det är en Mac­Book vi går runt med. Men med förde­len att vi kan kop­pla loss skär­men och bara använ­da iPaden när vi kän­ner för det.

brydge pro+ ipad Pro 2

Ett extra stort plus för det här tan­gent­bor­det är att det går att fäs­ta iPaden bakochfram och på så sätt få en opti­mal film­po­si­tion på iPaden. Något som alla som någon gång åkt tåg med sin iPad vet kan vara ytterst besvärligt.

SAMMANFATTNING OCH BETYG

Ett tan­gent­bord med studs och kvalitet­skänsla. Kom­pe­tent och framtidssäk­ert i form av att mjuk­varan kan upp­dat­eras med hjälp av en app. Tan­gent­bor­det funger­ar till både iPad Pro 2018 och 2020. Det finns till både 12,9″ och 11″. Tan­gent­bor­det låter oss kom­ma så nära det bara går en van­lig Mac­book med en iPad. Tyn­g­den är påtaglig men något som vi tol­ererar för funk­tion­er­na det ger oss.

Pro­duk­tk­val­ité: 5/5.
Funk­tion 4/5.
Design: 5/5.
Val­u­ta för pen­gar­na 5/5.
Total­be­tyg 5/5.

PLUS

 • Bak­grunds­belysning
 • Bat­ter­i­tid på 12 månader
 • Full­stort tangentbord

MINUS

 • Blue­toothkop­plin­gen måste manuellt stän­gas av även när man tar loss iPaden.
 • Tyn­g­den

 

Teknikveckan rekommenderar starkt

DETALJER

 • Trådlöst Blue­tooth-tan­gent­bord (Nordisk version)
 • 0–180° betrak­t­ningsvin­klar
 • Juster­bara bak­grunds­belysta tangenter
 • Dubbel anslut­ning.
 • 12-månaders bat­ter­ilivs­längd per laddning enligt Brydge
 • Färg­er: Rymd­grå eller sil­ver (matchande Apples iPad Pro färger
 • Till­gäng­lig i Sverige via bland annat Lifestylestore.se för 2699 kr.

Racen­sion­sex­em­pelar från Bry­dge Nordic.

Kommentarer