Nyheter

BusyToDo — Test och utlottning

BusyToDo iPad

För­ra veck­an skrev jag om Busy­Cal, numera en per­son­lig favorit som helt har ersatt iCal för mig. Sam­ma utveck­lare Busy­Mac har även en app för iOS som het­er BusyTo­Do.

Som nam­net till viss del avs­lö­jar så rör det sig om en To-Do-app och givetvis ville jag även tes­ta den.

Utseende

busytodo-badgeBusy­Cal tyck­er jag är gan­s­ka snygg i sin enkel­het, BusyTo­Do känns däre­mot inte som om det är des­ig­nat av sam­ma per­son.
Iko­nen känns som något från en bil­lig Sym­bian tele­fon medans själ­va pro­gram­met känns myck­et mer iOS 3.0. Men det är tydligt och enkelt att hit­ta. På iPaden hade jag önskat att man kunde dra ner stor­leken på typ­snitt och annat för att vise fler uppgifter utan att behö­va scrol­la men det är tydligt att man har valt att sat­sa på läs­barhet och den kan man verk­li­gen inte kla­ga på.

Synkronisering

Givetvis synkro­nis­era BusyTo­Do med Busy­Cal men även men via iCal servern så synkro­nis­eras den även med iCal, Påmin­nelser  i iOS5 och Google kalen­der.
Synkro­nis­erin­gen går snabbt och sätts igång så fort du har lagt till en uppgift eller star­tar pro­gram­met.

Lägga till uppgifter

Nam­nge din uppgift, sen kan du fyl­la i datum när uppgiften ska vara färdig, pri­or­itet, larm, upprep­ningar och anteck­ningar och en url. Det man vän­tar sig en en sådan här app­lika­tion helt enkelt.

Pre­cis som i Påmin­nelser i iOS 5 kan man även ange plats för vart alarmet ska aktiveras. Det­ta funger­ar bara med iOS 5 men är en fan­tastiskt smidig funk­tion. Du kan till exem­pel stäl­la in en påmin­nelse om att när du går från job­bet ska häm­ta ungar­na på dagis. Då blir du påmind om det­ta när du läm­nar job­bet, oavsett vilken tid det är.

Slutsats

Det som stör mig är att om jag har två sak­er som ska göras idag så visas en röd tvåa på iko­nen. Om jag på min iPhone går in och mark­er­ar en av uppgifter­na som klar så ersätts tvåan på iko­nen av en etta, gan­s­ka logiskt. Men på min iPad kom­mer det fort­farande stå en tvåa på iko­nen tills jag star­tar appen där. Inget prob­lem men helt klart irriterande, mendet är inget prob­lem som är speci­fikt för BusyTo­Do utan för iOS. Det är till exem­pel sam­ma prob­lem som mail-appen lid­er av.

Kom­bi­na­tio­nen av Busyal och BusyTo­Do har fått mig att överge Things som jag har använd under flera år. Det är ett gan­s­ka bra betyg.

BusyTo­Do är byg­gd för iPad och iPhone/iPod Touch

Pris: 75 kr

BusyToDo - BusyCal LLC

Vinn BusyToDo

Vi har två licenser till BusyTo­Do att dela ut till våra läsare och vi gör det enkelt.

Skriv en kort (eller lång) moti­va­tion i kom­mentar­erna till det här inlägget till var­för just du ska vin­na. Imor­gon kl 17.00 väl­jer vi det två bäs­ta motiveringar­na.

Lyc­ka till!

Mis­sa inte att vi även har en tävling där man kan vin­na en iPhone 4S

Kommentarer