Apple

Chilimobil startar webbutik för begagnade mobiler

Fokuserar på hållbarhet
Detta inlägg innehåller reklam genom annonslänkar för Chilimobil

Chilimo­bil vill göra han­del med mobil­tele­fon­er mer håll­bart. De star­tar web­bu­tik där de säl­jer begag­nade, nyren­over­ade mobil­tele­fon­er.

Reloved kallar de kon­ceptet med ren­over­ade mobil­tele­fon­er och erb­jud­er dessa med eller utan abon­ne­mang. Vi kom­mer även kun­na läm­na in vår använ­da tele­fon i inbyte så ekosys­temet blir kom­plett.

Dagens smart­phones har län­gre håll­barhet än vad de hade för bara några år sedan, men vi är mån­ga som byter tele­fon vart och var­tan­nat år. Så andra­hands­mark­naden har bliv­it enorm. Det är det mån­ga bolag som tar till fas­ta på och ska­par sina egna inbyte­spro­gram och försäljn­ing av begag­nade tele­fon­er. Chilimo­bil vill göra den­na han­del enklare och ge tryg­ghet i köpen.

“Intres­set för begag­nat ökar kon­stant, men jag tror att mån­ga fort­farande kän­ner en osäk­er­het inför att köpa andra­handsmo­bil­er. Det behöver de inte göra hos oss. De andra­handsmo­bil­er vi säl­jer är lika bra som de fab­rik­snya. De är ser­iöst genomgångna och garan­ti­ti­den är sam­ma 12 månad­er som för en ny tele­fon. Vi kallar det­ta Reloved,” säger Fredrik Brun­zell, en av Chilimo­bils grun­dare.

Chilimo­bil läm­nar ock­så tips på hur vi kan bli en mer håll­bar mobilkon­sument:
1. Använd din mobil­tele­fon så länge som möjligt och laga den om den går sön­der
2. Läm­na den till åter­vin­ning om den inte går att laga
3. Välj andra­handsmo­bil­er istäl­let för fab­rik­snya pro­duk­ter
4. Frå­ga vad som hän­der med den om du läm­nar en tele­fon i inbyte när du köper en ny

Besök Chili Reloved här.

Via: Chilimo­bil Pressmed­de­lande.

 

Kommentarer