Android

Chromecast kommer med inbyggd Google TV & fjärrkontroll

Stark Apple TV-utmanare

Chrome­cast med Google TV blir det ful­la nam­net på den nya enhet som skall ta Google till våra vardagsrum på rik­tigt.

Google TV ersät­ter allt­så Android TV och är inklud­er­at i den nya enhet som het­er Chrome­cast med Google TV och kan enklast förk­lara som en Apple TV fast för Googles ekosys­tem. Men ock­så min­dre kraft­full än Apple TV för tanken är ju så klart att vi skall strea­ma exem­pelvis alla spel via Googles speltjänst Sta­dia (Sta­dia funger­ar dock inte på den­na Chrome­cast till en bör­jan lustigt nog).

Chromecast med Google TV

Men vi kan lad­da hem appar, vi kan cas­ta till den och den har en uni­versell “watch­list” där du kan läg­ga in serier från oli­ka tjän­ster för enkel till­gång. Skärm­släckaren vis­ar naturligtvis foton från Google Foto.

Fjär­rkon­trollen har så klart en egen Google Assis­tent-knapp men ock­så en för YouTube och för Net­flix. YouTube TV kom­mer vara fint inte­gr­erad i de län­der som har den tjän­sten.

Blå Chromecast med Google TV

Vad som hän­der med de inbyg­g­da Android TV-sys­te­men på TV-mod­eller från exem­pelvis Sony och Philips kom­mer bli spän­nande att se om det är över­hu­vud­taget blir någon skill­nad. Google TV är i grun­den baser­at på Android TV och är egentli­gen bara ett lager ovan­på.

Priset lan­dar på 69,00 euro. Vi gis­sar att det bety­der runt 700–750 kro­nor när den kom­mer till Sverige näs­ta år. Färg­er­na är tre till antalet, vit, ljus­blå och rosa men om alla färg­er­na släpps här åter­står att se.

Rosa Chromecast med Google TV

Chrome­cast with Google TV har stöd för upp till 4K HDR i 60 Hz inklu­sive Dol­by Vision, HDR10 och HDR10+ samt ljud­for­mat­en Dol­by Atmos via Dol­by Dig­i­tal+ samt van­lig Dol­by Dig­i­tal 5.1.

Fjär­rkon­trollen stöd­jer både IR och CEC vilket bety­der att den kan styra teven genom att stän­ga av och sät­ta på den, ändra voly­men samt även ändra till Chrome­cas­tens HDMI-ingång om så skulle behö­vas.

För att kom­mu­nicera med själ­va Chrome­cast-enheten används Blue­tooth. Det bety­der att det­ta är den förs­ta Chrome­cast-vari­anten som har stöd för just Blue­tooth. Förhopp­n­ingsvis innebär det att vi kan anslu­ta även andra blå­tand­sen­heter så som hand­kon­troller Xbox- eller Playsta­tion-hand­kon­troller.

Kommentarer