Nyheter

Com Hem blir mobiloperatör

Efter sammanslagningen med Tele2

Föru­tom att vara en lever­an­tör av TV och bred­band lanser­ade Com Hem idag mobil­tele­foni efter sam­manslagnin­gen med Tele2 som sked­de under 2018.

I och med lanserin­gen kom­mer Com Hems kun­der att kun­na få sin tele­foni, bred­band och kabeltv på en och sam­ma en och sam­ma fak­tu­ra.

De som sedan tidi­gare är kun­der hos Com Hem och teck­nar ett mobi­labon­ne­mang får dubbel mobil­da­ta.

Erb­ju­dan­det har var­it möjligt att teck­na sedan jan­u­ari men från och med idag kan man allt­så köpa ett abon­ne­mang via före­tagets hem­si­da.

”Start­skot­tet har gått för Tele2s och Com Hems gemen­sam­ma resa. Tack vare Tele2s rik­stäckande nät kan Com Hem posi­tion­era sig väl på telekom­mark­naden och erb­ju­da kun­der­na upp­kop­pling i värld­sklass. Mobil­tele­foni ful­län­dar Com Hems erb­ju­dande och gör så att kun­den får till­gång till upp­kop­pling var de än befinner sig. Vi är dessu­tom först i Sverige med att sam­la kun­dens bredband‑, tv- och mobiltjän­ster på en fak­tu­ra”, säger Samuel Skott, chef för sven­s­ka kon­sument­mark­naden på Tele2-kon­cer­nen.

Käl­la: Com Hem

Kommentarer