Nyheter

De vill avgiftsbelägga iPhone

Copyswede

Copy­swede har stämt Telia på 73 miljon­er kro­nor för alla de iPhone som oper­atören importer­at och sålt.

Bran­schor­gan­i­sa­tio­nen Copy­swede har som syfte är att gener­era intäk­ter till aktör­er inom radio och tv för den lagli­ga kopier­ing som sker — så kallat pri­vatkopier­ing. Tidi­gare gällde den­na ersät­tning endast lagrings­me­dia med det uppen­bara syftet att kopiera till så som optisk media. För ett par år sedan tillkom MP3-spelare och därefter exter­na hård­diskar och USB-min­nen. För bara en månad sedan kunde vi rap­portera om att man vidgade avgiften till allt som hade intern lagring så som dator­er, surf­plat­tor, spelkon­soller samt lösa inter­na hårddiskar.

Tele­fon­er och min­nesko­rt var undan­taget men nu fort­sät­ter man det arbete som påbör­jades redan 2008 då en dia­log med mobil­tele­fon­bran­schen påbör­jades. Argu­men­ta­tion som används är att alla tele­fon­er med en medi­aspelare skall vara avgift­be­lag­da. Det­ta bör inklud­era i prin­cip varen­da tele­fon som säljs idag men Copy­swede bör­jar med endast en oper­atör och en modell.

Enligt di.se är lagen skriv­en på ett sådant sätt att avgiften endast kan utgå för enheter som är “särskilt ägnande” för pri­vatkoper­ing. Telia menar att så inte är fal­l­et med en tele­fon då dess primära använd­ing­som­råde är sam­tal och SMS.

Copy­swede å sin sida häv­dar att även iPod touch — som redan ingår i överen­skom­melsen — ock­så kan skic­ka SMS. Det­ta är dock rent tekniskt felak­tigt då den endast kan skic­ka med­de­landen via Apples egna sys­tem iMes­sage och då endast till andra Apple-enheter.

Sum­man på 73 miljon­er kro­nor utgår från en upp­skat­tning på hur mån­ga iPhone-enheter Telia importer­at samt min­neska­paciteten på dessa. Copy­swede vill ha 3,50 kro­nor per giga­byte samt rän­ta från 2009 tills nu.

Vi lär ha all anled­ning att återkom­ma till hur det­ta slutar.

[source: http://www.di.se/artiklar/2013/7/19/kraver-miljoner-av-telia-sonera/ “di.se”]

Läs ock­så: Ny avgift kan göra iPad dyrare.

Kommentarer