Ljud & Bild

Creative Outlier Air — doldis med stor potential

Vi ljuger inte när vi säger att de här är nice!

Ingen är fri från intryck från mark­nads­förings­mask­iner­i­et, kanske all­ra minst vi som job­bar med att tes­ta pro­duk­ter. Det smäller helt enkelt högre att tes­ta en välkänd pro­dukt från ett välkänt före­tag.

Så när Cre­ative Labs ville att vi skulle pro­va ett par trådlösa In-Ear-hör­lu­rar av typen de med eget laddfo­dral för runt 800 kro­nor slu­tade det med att under­teck­nad fick både ett och två mail från dess PR-rep­re­sen­tant som vän­li­ga påmin­nelser.

Cre­ative må vara kän­da för att ha räd­dat oss från PCs inbyg­g­da “PC-speak­er” en gång i tiden med sina Sound Blaster-kort men på senare tid utökat sor­ti­mentet till gam­ing-till­be­hör samt högst rim­ligt pris­sat­ta hör­lu­rar och hög­ta­lare men som inte rik­tigt lyckas stå ut från mäng­den.

Trodde vi — för när vi väl sat­te in dem i öro­nen så blev vi näm­li­gen myck­et förvå­nade. Notera nu att ljud är en täm­li­gen sub­jek­tiv upplevelse och beror både på musiks­mak, vil­ka ref­er­enslu­rar vi använ­der men kanske fram­förallt på förvänt­ningar. Där­för vill vi etablera det fak­tum att förvänt­ningar­na var rätt låga.

Creative Outlier Air med fodral

Det blir inte bättre än så här strax under tusenlappen

Om det berodde på det eller om Cre­ative fak­tiskt fått alla kom­pro­miss­er på plats är osäk­ert men oj där fick vi en audi­vi­suell smoc­ka i öro­nen. Hör­lu­rar­na kostar runt 800 kro­nor vilket bety­der min­dre än hal­va priset jäm­fört med exem­pelvis Sam­sung Galaxy Gear. De har dock en enklare kon­struk­tion sam­tidigt som de har ett bety­dligt större laddfo­dral. Men de låter ju bät­tre — basen är allde­les lagom och diskan­ten är tydlig. När vi noter­ar att mel­lan­reg­istret inte rik­tigt lev­er­erar till sam­ma nivå är det snarare en pos­i­tiv upplevelse för annars hade det var­it för bra för att vara sant.

Cre­ative Out­lier Air sit­ter myck­et bra i öro­nen till den mil­da grad att vi får köra dem på lägre volym än vi brukar göra för att de sit­ter län­gre in än vad andra brukar nå.

Creative Outlier Air-fodralet

30 timmar ungdomsmusik

Hör­lu­rar­na ger 10 tim­mar och laddfo­dralet skall hål­la ström nog för två uppladdningar vilket totalt ger en speltid på 30 tim­mar. Det­ta är dock speci­fika­tion­er och är lägre om vi har högre volym — men vi har abso­lut inte behövt lad­da dem myck­et under våra tester. Vi kan framkalla rös­tas­sis­ten­ter och byta låt genom knapp­tryck­ningar, vi skriv­er det igen, knapp­tryck­ningar. Ingen dåligt fungerande touch här inte. Tryck­er vi två gånger på vän­ster lur går vi till­ba­ka till näs­ta låt, två gånger på höger byter vi till näs­ta låt. Håller vi inne på vän­ster sänker vi voly­men och håller vi inne på höger så höjer vi voly­men. Så enkelt och ändå så svårt för konkur­renter­na att göra.

APTX-stöd finns vilket är den näst bäs­ta kom­primerin­gen för Blue­tooth. APTX HD är det bät­tre for­matet men stöds av färre mobil­er. Inget av det stöds av iPhone men för de finns ett bra ACC-stöd. Spo­ti­fy-gen­er­a­tio­nen bör dock inte mär­ka någon skill­nad.

De är IPX5-klas­sade vilket bety­der att de är tes­tade för att klara att det kom­mer vät­s­ka på dem men däre­mot är de inte gjor­da för att sänkas ner under vat­ten.

Creative Outlier Air-fodralet från sidan

Sammanfattning

Bra ljud för bra pris vilket gör att vi kan rek­om­mendera dessa utan prob­lem. Det enda egentli­gen neg­a­ti­va är att laddfo­dralet är lite väl stort men å andra sidan har det USB‑C och det är ju alltid lika trevligt.

 

Teknikveckan rekommenderar

Relevanta specifikationer

  • Typ: True Wire­less In-Ear (True Wire­less är ett annat ord för att de sak­nar sladd)
  • Speltid: 10 tim­mar (30 tim­mar med två laddningar från laddfo­dralet)
  • Blue­tooth: 5.0 och stöd för APTX och AAC
  • Aktivera rös­tas­sis­ten­ter: Ja
  • Vat­ten­tålig: IPX5 (Tåler stänk av vat­ten men inte att sänkas ner i vat­ten)
  • Kon­troller: En stor knapp på respek­tive hör­lur.
  • Tillverkare tilli­ka köp­ställe: Cre­ative.

Kommentarer