Nyheter

De haxxade in sig på svenska Amazon

Ehandel.se kommer in på Amazon.se

Om det inte var till­räck­ligt bekräf­tat tidi­gare så är det garan­ter­at det nu.

Sajten Ehandel.se lyck­ades under dagen med kon­st­sty­ck­et att nå den kom­mande sven­s­ka delen av Ama­zon och det som därmed kom­mer bli Amazon.se. Där kunde de se att sidan till sto­ra delar redan är över­satt och redo att lanseras. Dessvärre är de IP-num­mer som använ­des inte län­gre till­gäng­li­ga så vill vi klic­ka runt så får vi vän­ta till lanserin­gen.

Exakt när det sker spekuleras bli någon gång mel­lan okto­ber fram till Black Fri­day i novem­ber. Vill du job­ba på Ama­zon och tyck­er du har kom­pe­tensen att hantera logis­tik lig­ger just nu ett jobb ute som logis­tikans­varig för andra butik­er som vill säl­ja via Amazon.se.

Via: 99mac.se

Kommentarer