Recensioner

Aqara G2H — både kamera och hubb

Den enkla vägen in i HomeKit

Aqara som är en del i Xiao­mi har gjort flera kameror men äntli­gen har vi fått G2H

Det finns sedan tidi­gare en Aqara G2 kam­era. Men för oss Applean­vän­dare så är H:et i G2H extra vik­tigt. Det är H som i HomeKit.

Home­k­it är Apples ramverk för att sam­la ihop smar­ta­hem-enheter från oli­ka tillverkare. För att pro­duk­ter­na ska få lov att vara en del av Apples ramverk så behöver enheter­na upp­fyl­la vis­sa kri­terier och sen få en cer­ti­fier­ing av Apple.

G2H-kam­er­an har fått en sådan cer­ti­fier­ing och går enkelt att läg­ga till i Home­K­it. Även om det annars är lätt att läg­ga till smar­ta­hem-pro­duk­ter i Aqaras och Xiaomis Home appar så får vi än mer använd­ning för kam­er­an i Apples Home­K­it. Det­ta genom att vi kan trig­ga pro­duk­ter så som smar­ta lam­por eller smar­ta lås som inte går in i Aqaras eller Xiaomis smar­ta­hem-sys­tem men som vi nu kan få in i Apples Home­K­it tillsammans.

G2H Aqara camera

Apples Home­K­it har även stöd för att lagra det som spelas in från kam­er­an. Det görs genom Apple Home­K­it Secure Video. Alla som har en iCloud-lagrings­plan på 200 GB får automa­tiskt till­gång till att lagra video från en kam­era och har man Apples sto­ra lagrings­plan på 2TB så får man till­gång till att lagra video från 5 oli­ka kameror. Lagrin­gen i sig tar inte upp något av det utrymme man beta­lar för utan är helt frikop­plat från den kvoten. Det fil­made mate­ri­alet går att tit­ta på genom Home­K­it och det går även att dela filmk­lip­pen direkt från Apples Hem app.

Att läg­ga till kam­er­an är för enkelt. Jag envisas med att inte läsa instruk­tions­böck­er. Det skulle straf­fa sig här. Jag försök­te en lång stund att få in kam­er­an i mitt smar­ta hem genom att läg­ga till den i Xiaomis Home app. Men det går inte. Kam­er­an kom­mer in i ens smar­ta hem på två sätt. Direkt i Home­K­it genom att skan­na QR-koden på under­si­dan eller genom Aqaras egna App.

G2H går allt­så inte att läg­ga till i Xiaomis Home app. Den kom­mer inte heller dyka upp i Xiaomis Home app efter att man lagt till den i Aqaras app eller Home­k­it. Använ­der man inte Xiaomis Home app så är det här inte en stor sak. Men en hel del använ­der just Xiaomis Home app för att kon­trollera sina Roborock damm­sug­are eller sina larm­sys­tem och då är det bra att veta att den här kam­er­an inte kom­mer in i appen. Kam­er­an är inte bara en kam­era och rörelsesen­sor utan även en hub för Aqara och Home­K­it som vi ska kun­na kop­pla slaven­heter (Child Devices) till. Slaven­heter är tillex­em­pel rörelsesen­sor och tem­per­atur­mätare. Både Aqara och Mijia har små, prisvär­da och snyg­ga rörelsesen­sor­er och tem­per­atur­mätare som genom att kop­plas mot kam­er­an (hubben) kom­mer dyka upp som sep­a­ra­ta enheter i Home­K­it. Har du redan byg­gt en smart hem i Xiao­mi så kom­mer inte heller enheter­na dyka upp där om enheter­na kop­plas mot kam­er­an. Så var­för tar vi upp att Aqara hubben inte funger­ar i Xiao­mi Smart Home, Jo för när Aqara först släppte sin förs­ta home­k­it-kom­pat­i­bla hub så rek­om­mender­ade Aqaras kundtjänst oss använ­dare att använ­da just Xiao­mi Smart Home fram­för Aqaras egna app. Anled­nin­gen till att hubben inte dyk­er upp i Xiaomis app är att Xiao­mi inte än stöd­jer Apple Home­K­it Secure Video.

Men väl i Home­K­it så är allt guld och grö­na skog­ar. Vi får upp kam­er­an som ett vide­ofön­ster längst ner i Apples Hem app. Vi får även upp kam­er­an som en rörelsesen­sor som kan trig­ga sce­nar­i­on och automa­tis­eringar. Kam­er­an har till­gång till Apples funk­tion­er så som Ansik­t­si­genkän­ning från ditt iCloud-bild­bib­liotek (om du god­kän­ner det) och möj­ligheten att väl­ja aktivitetszoner.

Aqara G2H

Kam­er­an har både mikro­fon och hög­ta­lare vilket gör att kam­er­an ock­så kan få använd­ning av Apples två-vägskom­mu­nika­tion i Home­K­it. Det här är använd­bart som inter­com när vi inte vill ropa eller gå genom hal­va huset för att kom­mu­nicera infor­ma­tion mel­lan familjemedlemmar.

Desig­nen är sam­ma som vi såg på Aqara G2 kam­er­an. Det har gjorts otal­i­ga memes om att den skulle lik­na en min­ion från fil­men Dum­ma Mej. Kam­er­an kom­mer även i oli­ka färg­er var­av en är gul. De andra färg­er­na är blå, vit och röd. Oavsett film­ref­er­enser­na så är kam­er­an enkel i sin utformn­ing. Det är en stil­ren kam­era i en myck­et liten för­pack­n­ing. Den mäter endast 82.4×56.5×50.5mm vilket gör det till en av de min­s­ta kameror­na vi testat.

Kam­er­an har en bot­ten­plat­ta med mag­net så att den går att fäs­ta på alla met­al­ly­tor. Kam­er­an kom­mer även med en mon­ter­bar met­allplat­ta att kun­na fäs­ta varhelst vi önskar, anti­n­gen med skruv eller den med­föl­jande dubbel­häf­tande tejpen. Bot­ten­plat­tan sit­ter fast med hävarm till kam­er­an så kam­er­an går att vin­kla för opti­mal positionering.

Som så mån­ga andra smart hempro­duk­ter så kop­plar kam­er­an enbart upp på 2,4 GHz nätet. Det här är inget större bekym­mer om vi läg­ger till kam­er­an direkt i Home­K­it. Men är det genom Aqara appen så kan det vara hjälp­samt att ha ett nätverk som enkelt kan sep­a­r­era på 2,4 GHz och 5 GHz.

Bilden som kam­er­an ger är en ultra­vid­vinkel på 140°. Något som gör att bilden blir något deformer­ad. Men det här är en kam­era för att kun­na se så myck­et som möjligt fram­för att få kor­rekt åter­giv­en bild och då är 140° att före­dra. Med 140° kan vi få överblick över ett helt rum. Upplös­nin­gen är på 1080p och återg­er en till­räck­ligt bra bild för att vi ska kun­na se vad som sker i rum­men. Kam­er­an har även IR för att kun­na ge oss en bra bild i mörk­er vilket vi får säga funger­ar myck­et bra.

SAMMANFATTNING OCH BETYG

En liten, prisvärd och sta­bil kam­era för Apple­hem­met. Enkel instal­la­tion i Home­K­it. Sak­nar stöd för Xiao­mi Home. Har nöd­vändi­ga funk­tion­er så som IR för mörk­er, mikro­fon och hög­ta­lare för kom­mu­nika­tion. Utöver att bara vara en bra kam­era så ager­ar den ock­så rörelsesen­sor och hub för slaven­heter från Aqara och Mijia

Pro­duk­tk­val­ité: 4/5
Funk­tion 4/5
Design: 5/5
Val­u­ta för pen­gar­na 5/5
Total­be­tyg 4,5/5

PLUS

 • Liten
 • Snygg design
 • Enkel att installera
 • Bra ultra­vid­vinkel på 140°
 • Bil­lig
 • Funger­ar även som rörelsesen­sor och Hub

MINUS

 • Går inte in i Xiao­mi Home appen
 • Använ­der Micro-USB

 

Teknikveckan rekommenderar starkt

DETALJER

 • 140° ultra­vid­vinkel synfält
 • 1080p
 • IR nightvi­son.
 • plats för min­nesko­rt (Micro SD) för lokal lagring (max 32 GB)
 • Ström­försör­jn­ing på max 5W via MicroUSB (5V, 1A)
 • Funger­ar ner till ‑10°C och upp till 40°C
 • Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz Zigbee

Priset är 799kr och finns hos Kjell & Co.

Kommentarer