Nyheter

Den europeiska gröna given

Hemmen i Europa ska vara fossilfria innan 2050

Häromda­gen hade Tado till­sam­mans med Europas insti­tut för uppvärm­ing och kli­mat en online-breef­ing av sina plan­er att föl­ja EU-kom­mi­sio­nens rik­tlin­jer om att bli helt koldiox­id­neu­trala innan 2050

Den grö­na giv­en fokuser­ar på uppvärmn­ing med fos­si­labränslen i Europa och är tänkt att leda till att spara ener­gi i våra hem och Tado tar det­ta på all­var och vill göra vår ener­gi grönare och dessu­tom se till att vi använ­der så lite som möjligt sam­tidigt som vi gör min­i­mal påverkan på kli­matet. Vilket föl­jer EU-kom­mi­sio­nens mål om att göra EU kli­mat­na­turel­la  innan 2050.

Idag värms 75% av hem­men i EU med fos­si­la bränslen och det krävs en sänkn­ing  med 4,6 % per år för att nå målet om nol­lvi­sion till 2050. Det kräver att boende själ­va hjälper till att påver­ka och de delt­a­gande bran­sch­er­na vill se var­je hem som ett bat­teri som kan lagra sin egen elek­tricitet . Genom att behål­la både värme och ener­gi inom hem­met kan det sparas in mycket.

Vad de kallar Vågen av ren­over­ing vill de visa att nybyggen och ren­over­ing spelar en stor roll då hus idag opti­meras samt att ven­ti­la­tion,  fön­ster och iso­ler­ing är så myck­et mer effek­tivt. Sam­tidigt som smar­ta hem som anpas­sar sig efter utomhuskli­matet och bara värmer de delar vi fak­tiskt befinner oss i gör att vi inte använ­der mer än vad vi behöver och vi slip­per att elda för kråko­r­na. Även för att reglera vär­men under de tim­mar som mest elek­tricitet används i ditt hem gör att kur­vor­na för använd­ning kan planas ut. Önskemålet med den­na våg av ren­overingar är att kun­na ren­overa och anpas­sa  de 35 miljon­er mest ener­g­is­lösande bostäder­na innan 2030.

Värmepumpar kan göra stor skill­nad i frå­gan och bran­schen vill att det finns 4 gånger så mån­ga värmepumpar i Europa innan 2030, indus­trin kan lev­er­era det­ta men det hänger på kun­der­na att göra det­ta möjligt. Genom att göra dessa smar­ta och låta värmepumpar och smar­ta ter­mostater job­ba till­sam­mans är pla­nen att spara in ener­gi, sam­tidigt som värmepumpar kan rena luften och göra våra hem säkrare från bakterier.

EU-komens­sio­nen  planer­ar att lig­ga i framkant när det kom­mer till att bli koldiox­id­neu­trala och anser att det­ta är en lång­varig sat­sning som både ska spara pen­gar och miljö i läng­den — använ­da min­dre och behål­la livskval­itén sam­tidigt som vi sparar både pen­gar och på miljön.

Tado som står för den mer tekniska delen vill se fler och själ­va göra smar­ta sys­tem som förut­spår tem­per­aturän­dringar med hjälp av data från väder­ap­par för att göra kur­vor­na mel­lan höjningar och sänkningar av tem­per­a­tur­er min­dre för att på så sätt spara in ener­gi. De ser det smar­ta hem­met vara den snab­baste möj­ligheten, medans ren­overingar och att anpas­sa andra ener­gitju­var kom­mer ta län­gre tid. Tado ser en ljus framtid där alla hem är styr­da av smar­ta värmelös­ningar, vilket såk­lart lig­ger helt i lin­je med deras affärsplan.

Vi fick ock­så höra från en rad tillverkare av iso­ler­ing, värmepumpar och lev­ran­tör­er av smar­ta hem och solen­er­gi. Vi fick dessu­tom höra en pro­fes­sor inom ekono­mi och miljö från Cam­bridge fast­stäl­la att det­ta kom­mer bli dyrt men att det kom­mer beta­la av sig i framtiden.

Vi i Sverige sköter oss fak­tiskt bra och nedan kan ni se en jäm­förelse av var vår ener­gi kom­mer ifrån, Sverige och resten av världen. Käl­la: Naturskyddsföreningen.

Källa: Naturskyddsföreningen.

 

Via: Tado.

Kommentarer