Apple

Det här är Apple One

Starkare tillsammans

Apple har lanser­at ett abon­ne­mang för att sam­la fyra av sina egna tjän­ster under sam­ma tak.

Apple har under senare år bör­jat få in mer och mer intäk­ter genom tjän­ster så som iCloud och Apple Music. Det har bliv­it ytterli­gare ett av deras ben att stå på och under 2019 uppg­ick intäk­ter­na till 12,76 mil­jarder dol­lar. Att Apple är intresser­ade av att deras använ­dare ska bör­ja använ­da Apples egna tjän­ster är allt mer tydligt. Apple har nu sam­lat flera av tjän­ster­na under ett och sam­ma tak, Apple One och kom­mer under hösten, i takt med att tjän­sten rul­las ut, pre­sen­tera det mest förde­lak­ti­ga valet för sina kun­der och erb­ju­da dem Apple One istäl­let för att beta­la för var­je enskild tjänst. På det här sät­tet kan använ­dare som tidi­gare använt en annan lagringstjänst eller musik­tjänst nu kom­ma ner i kost­nad och bör­ja använ­da Apples egna tjän­ster.

Apple har nu Apple TV+, Apple Music, iCloud, Apple Arcade, Apple News+ och Apple Fit­ness+. De två sist­näm­n­da finns ännu inte till­gäng­li­ga i Sverige och där­för är inte heller det störs­ta sam­lade paketet som Apple har aktuellt för oss i Sverige. Vi kan väl­ja mel­lan två oli­ka paket och det är det per­son­li­ga och famil­je­abon­ne­manget.

Apple one

Det per­son­li­ga kostar 155 kr i månaden och innehåller Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade och en lagrings­plan på 50 GB på iCloud. Familj kostar 199 kr i månaden och innehåller Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade och en lagrings­plan på 200 GB på iCloud. Apple har en lagrings­plan på 2 TB som ingår i det sto­ra paketet som finns i de län­der där Apple Fit­ness+ och Apple News+ finns.

Kommentarer