Apple

Första Apple Silicon-datorerna bjuder både på nytt men också en del gammalt

M1

Apple pre­sen­ter­ade ikväll tre nya dator­er.

Det blev Mac­Book Air, Mac­Book Pro och Mac mini som fick sig en upp­da­ter­ing till apples egna M1-chip ikväll.
M1-chipet är ett chip som inte­gr­erar GPU, CPU och ram­minne. Helt utveck­lat av Apple själ­va och opti­mer­at till max. Tidi­gare har PCda­tor­er och Macda­tor­er använt oli­ka chip och IO för att hantera RAM­minne, grafikko­rt och säk­er­het men med M1 så inte­gr­eras nu allt det­ta inte­gr­erat i ett och sam­ma chip.

M1 har 8 kärnor CPU, fyra hög­presterande kärnor och fyra hög­ef­fek­ti­va kärnor. För sin­gle-thread uppgifter så används de hög­presterande kärnor­na och för mul­ti-thread så kan alla kärnor­na används till­sam­mans. De hög­ef­fek­ti­va kärnor­na används för vardagli­ga sak­er och kon­sumer­ar bara en tion­del av ener­gin.

MacBook Pro M1

Mer i M1-chip­pet har vi:

  • Apples senaste bildsig­nal­proces­sor (ISP) för video av högre kvalitet med bät­tre brusre­duc­er­ing, större dynamiskt omfång och för­bät­trad automa­tisk vit­bal­ans.
  • Den senaste Secure Enclave för klassens bäs­ta säk­er­het.
  • En hög­presterande lagringskon­troll med AES-krypter­ing­shård­vara för snab­bare och säkrare SSD-pre­stan­da.
  • Hög­ef­fek­ti­va, myck­et effek­ti­va mediekod­nings- och avkod­ningsmo­tor­er för bra pre­stan­da och för­längd bat­ter­i­tid.
  • En Apple-des­ig­nad Thun­der­bolt-con­troller med stöd för USB 4, över­föring­shastigheter upp till 40 Gbps och kom­pat­i­bilitet med fler kringutrust­ning än någon­sin.

Däre­mot får vi ingen ny design på de nya dator­erna. I Mac Minins fall går det inte ens att väl­ja en rymd­grå vari­ant.

Mac­Book Air kostar från 12 495,00 kr

Mac­Book Pro kostar från 15 995,00 kr

Mac mini kostar från 8 495,00 kr

Alla tre dator­erna går att bestäl­la i dag och Big Sur kom­mer släp­pas till allmän­heten på tors­dag 12/11

Kommentarer