Smarta Hem

Detta är nytt i Apple HomeKit

HomePod mini som tv-högtalare, Package detection och Matter

Mån­ga är vi som sett fram mot årets nyheter kring Apple Home­K­it och en del pre­sen­ter­ades för en stund sedan. Det är en del trevli­ga nyheter vi fick ta del av när WWDC 2021 bör­jade tidi­gare idag.

Från Apple berät­tade Yah Cason, Senior Engi­neer för Home­K­it Soft­ware, om en del funk­tion­er som syf­tar till att göra hem­met enklare och fram­förallt fungera bät­tre. Här kom­mer ett urval av nyheter­na som rör Apple Home­K­it och vi får med säk­er­het se mer när de oli­ka ses­sion­er­na drar igång under veckan.

Nya Apple TV-funktioner

Ett par snab­ba nyheter som näm­n­des i all hast var möj­ligheten att be Siri spela upp ett tv-avs­nitt via din Home­Pod när du kom­mer hem. Funk­tio­nen “Share­Play” i tvOS låter dig se ett tv-avs­nitt till­sam­mans med dina vän­ner och ni kan skrat­ta till­sam­mans åt t ex Ted Las­so. Apple TV-appen ska även kun­na visa upp vad som delas av dina vän­ner i form av filmer och tv-serier. Dessu­tom ska en rek­om­men­da­tion­stjänst vid namn “For All of You” finnas som baser­at på tit­tarhis­torik ska kun­na rek­om­mendera något att tit­ta på för hela familjen.

Hem-appen på Apple Watch

Appen för din Apple Watch för­bät­tras och inte­gra­tio­nen mot de oli­ka funk­tion­er­na i Home­K­it blir bät­tre. Tätare inte­gra­tion mot t ex dör­rvide­or­ingk­lock­or så du nu kan se vem som ringer på dör­ren, snabbt och enkelt direkt på din Apple Watch. Det­ta blir till­gäng­ligt i höst när även WatchOS uppdateras.

Apple Watch Hem-appen

HomePod mini som tv-högtalare

En annan trevlig nyhet är att du i höst kan använ­da två sty­ck­en Apple Home­Pod mini som hög­ta­lare till din tv. Det­ta ska ge en bra ljud­bild och ta min­i­malt med plats i ditt hem. Snyg­gt och min­i­malt om man ser på bilden nedan.

Dessu­tom kan du få upp fyra oli­ka kameror sam­tidigt på din tv så du har full koll på vad som hän­der runt ditt hem medan du slap­par i soffan.

Sist men inte minst så ska Home­Pod mini få stöd för Apple Loss­less senare i år. En liten hög­ta­lare som bara blir bät­tre och bät­tre med andra ord.

Apple HomePod mini x2

Till Home­Pod mini kom­mer även rösti­genkän­ning för alla i famil­jen, dock bara på de språk som redan stöds av hög­ta­laren (ej sven­s­ka). Fler län­der tillkom­mer under året men Sverige lyser med sin från­varo ett tag till.

Tredjepartsstöd för Siri

Siri får även stöd för tred­jepart­stjän­ste vilket öpp­nar upp för fler möj­ligheter i ditt smar­ta hem. Före­tag ska kun­na inte­gr­era Siri senare i år i sina pro­duk­ter. Vågar vi gis­sa på att Sonos hop­par på det­ta tåg? Vi hop­pas verkligen!

Apple & Matter

Vi fick även veta att iOS 15 kom­mer att ha sup­port för Mat­ter, den nya stan­dar­d­en för smar­ta hem som bran­schen utveck­lat. Inte­gra­tio­nen ska ypperlig och du sköter alla dina Mat­ter-kom­pat­i­bla pro­duk­ter via Hem-appen. Apple är ett av de mer än 180 före­tag som väl­jer att sat­sa på Mat­ter vilket innebär att vi säk­ert får se nya pro­duk­t­typer dyka upp i appen inom kort, t ex robot­damm­sug­are som idag lyser med sin från­varo. Åtmin­stone hop­pas vi på lite klargörande under veck­an som kommer.

Apple Matter

Home keys & HomeKit Secure Video

Som tidi­gare rap­porter­ats om så får appen Wal­let stöd för Home keys vilket innebär att du kan öpp­na din dörr med hjälp av mobilen. En mängd före­tag har redan anslu­tit säg till den­na tjänst vilken lanseras i höst.

När det gäller Home­K­it Secure Video kom­mer det att nu vara möjligt att ha obe­grän­sat antal kameror här, det­ta vid nya tjän­sten iCloud+. En annan trevlig nyhet i Home­K­it Secure Video är “Pack­age Detec­tion” som låter kam­er­an iden­ti­fiera paket som lev­er­erats hem till dig. Sedan tidi­gare kan HSV detek­tera män­niskor, djur och fordon.

Vad ser ni fram mot mest av det som pre­sen­ter­ats än så länge?

Käl­la: Apple WWDC 2021

Kommentarer