Apple

Detta visades på Apples vårevent

Spring Loaded bjöd på många nyheter

Klock­an sju igår kväll drog Apples event ´Spring Loaded´igång och even­tet visade sig vara fulladdat.

Var­je gång vi ska få möta Tim Cook på huvud­kon­toret i Cuper­ti­no, Kali­fornien vak­nar vi till lite extra. I dessa tider är det förin­spelat mate­r­i­al vi möts av och Apple gör det­ta rik­tigt bra. Det var snab­ba puckar i gårda­gens event och pro­duk­ter­na pre­sen­ter­ades till höger och vän­ster. Men vad fick vi se?

Något av det mest omskriv­na senaste året är AirTags. Det är en liten spårn­ings­bric­ka som vi kan mon­tera på våra nyck­lar, väskor, cyk­lar eller något annat vi är räd­da att tap­pa bort. AirTag går in i Apples Hit­ta-app och vi kan föl­ja vår ägodel med sam­ma pre­ci­sion som vi kan föl­ja vår mobil eller annan Apple-enhet direkt i appen.

Vi kan ock­så skic­ka ett ljud till pro­duk­ten för att lättare hit­ta våra tap­pade nyck­lar all­ra dju­past ner i sof­fans avgrund. En AirTag kostar 350 kro­nor och vill vi köpa fyra får vi det­ta för­pack­at till­sam­mans för 1195 kro­nor.

Vi kan ock­så köpa hål­lare för att hän­ga i nyck­lar­na eller väskan i plast eller läder från 350 kro­nor ända upp till 4995 kro­nor för en lyxver­sion från Her­més. Det finns ock­så bil­li­gare vari­anter i plast från Belkin för 139 kro­nor. När vi beställer vår AirTag får vi ock­så möj­lighet att grav­era dem för att göra dem mer per­son­li­ga, både med bok­stäver och emojis.

Apple TV har inte upp­dat­er­ats sedan 2017 när 4K gjorde sin debut. Men nu får vi äntli­gen se en ny ver­sion. Huvu­den­heten ser vi ingen skill­nad på men vi får en snab­bare proces­sor och möj­ligheten att kali­br­era vår bild direkt i Apple TV och vi kan göra så automa­tiskt med vår iPhone. Här får vi 4K HDR i hög bilduppdateringsfrekvens.

Den störs­ta nyheten till den­na enhet är den omdes­ig­nade kon­trollen. Vi får fler fysiska knap­par och styr­donet är en kom­bi­na­tion av fysisk knapp och touch, vi kan klic­ka på cirkelns kan­ter för att nav­ig­era och i mit­ten för att väl­ja det mark­er­ade. Vi kan ock­så scrol­la genom innehål­let med en cirkel­rörelse över hjulet som för oss till­ba­ka till tiden med iPods nav­iger­ing­shjul. Vi får ock­så fysiska knap­par för Play/pause, volym upp och ned, mute, en ny till­bakak­napp samt meny och hem­skärm­sknapp med Air­Play-logo­typen på till­sam­mans med en dedik­er­ad Siri-knapp på kon­trol­lens kant.

Nya Apple TV 4K kostar 1995 kro­nor för 32GB och 2195 kro­nor för 64GB. Den nya Siri-kon­trollen går att köpa sep­a­rat för 650 kro­nor.

Något som mån­ga vän­tat på är en ny sta­tionär dator från Apple med deras egna proces­sor­chip M1. Nu får vi just det­ta. En 24 tum stor 4,5K-skärm som endast är drygt en cen­time­ter tjock, med upp­dat­er­ad, kam­era, hög­ta­lare och egentli­gen allt. Såk­lart. Den nya iMac är byg­gd utefter vad M1 kan göra och är anpas­sad för det­ta. Den kom­mer ock­så i 7 oli­ka färg­er där vi får tan­gent­bord och mus som matchar den val­da färgen.

En stor efter­läng­tad nyhet är att det nya tan­gent­bor­det kom­mer med Touch ID som låter oss låsa upp datorn och god­kän­na inlog­gningar och betal­ning med vårt fin­ger­avtryck. Det­ta tan­gent­bord funger­ar till alla Mac-dator­er men Touch ID funger­ar bara till­sam­mans med M1-datorerna.

Pris­er­na star­tar på 15 995 kro­nor för grund­mod­ellen med fyra Thunderbolt/USB 4‑ingångar och avsak­naden av Touch ID på tan­gent­bor­det. Går vi upp ett steg till 18 495 kro­nor får vi ytterli­gare tre USB 3‑ingångar och tan­gent­bord med Touch ID. Samt en ver­sion med 512 GB lagring för 20 995 kro­nor.

iPad Pro upp­dat­eras ock­så med M1-chip­pet och förnyas med några av de senaste tekniker­na som 5G, XDR Liq­uid Reti­na, wifi 6, Thun­der­bolt laddning­sut­tag som ger snabb laddning och över­föring samt kun­na dela bilden till en extern skärm. Kam­er­an ger oss ett vid­vinkelob­jek­tiv på 12 megapix­el som via AI kan föl­ja oss med blicken.

Till­sam­mans med den upp­dat­er­ade iPad Pro får vi ock­så möj­ligheten att väl­ja Mag­ic Key­board i vit kulör. Från­pris på nya iPad Pro är 9495 kro­nor för 11 tum och 12 995 kro­nor för 12 tum, den max­ade mod­ellen med 2TB lagring, 16 GB RAM och 5G lan­dar på 27 995 kro­nor. Mag­ic Key­board kostar fort­farand mel­lan 3595 och 4095 kro­nor beroende på stor­lek av iPad.

Pod­cast-appen upp­dat­eras med sam­ma utseende som Apple TV+ med en head­er som innehåller förslag och mer infor­ma­tion sam­tidigt som tjän­sten upp­dat­eras med abon­ne­mangstjänst som ska ge kreatör­er möj­lighet att erb­ju­da beta­lande lyssnare extra­ma­te­r­i­al och ska göra det lättare för lyssnaren att bidra till pod­cast­er­na den vill stödja.

Inte att för­glöm­ma så fick vi ock­så en ny färg på iPhone 12 och iPhone Mini — en rik­tigt fin Teknikveckan-lila.

Mis­sade du gårda­gens event kan du se en sam­man­fat­tning av MacRoumors nedan och even­tet i sin hel­het där under.

Via: Apple och MacRu­mors.

Kommentarer