Apple

Din bärbara Mac kan gå sönder om du täcker för kameran

Och stänger den

Täck­er du för kam­er­an på Mac­Book, Mac­Book Air och Mac­Book Pro kan den i för­länin­gen gå sön­der.

Det­ta då dator­erna inte är byg­g­da för att medge någon form av upphöjn­ing när skär­men går emot datorns chas­si. Vidare finns det sen­sor­er bred­vid som automa­tiskt juster­ar ljusstyr­ka och färgtem­per­atur (för oss som inte stänger av det).

I stäl­let menar Apple att vi måste lita på att kam­er­an inte kan vara igång utan att den lil­la grö­na dio­den lyser och på så sätt gör oss upp­märk­sam­ma att den är igång. Vidare tip­sar Apple om att det går att stäl­la in vil­ka appar som skall ha till­gång till kam­er­an med mera.

Skulle exem­pelvis job­bets pol­i­cy krä­va att kam­er­an täcks över får det abso­lut inte vara tjockare än 0,1 mm.

Via Feber.

Kommentarer