Recensioner

Dynabook Portégé X30L‑G — lättviktig arbetshäst

Men kanske inte coolast i stan

Dyn­a­book är dator­erna för dig som job­bar på kon­tor och behöver alla por­tar som finns men som inte vill hasa runt på en tegel­stan.

Form

Det förs­ta som slår oss är hur lätt den är. Det känns som om det kunde var­it en attrapp som används på skrivbor­den på IKEA-varuhusen. Den exak­ta vik­ten är 870 gram och det bety­der att du knappt kom­mer mär­ka av när du har den i väskan. Bak­si­dan av det är att datorn näs­tan känns som en lek­saks­da­tor. Så är naturligtvis inte fal­l­et. Den kostar trots allt cir­ka 22 500 kro­nor.

Portégé X30L-G

Utseen­demäs­sigt går den i lin­je med Dyn­a­books, fd Toshibas, nuvarande stil med svart plast och gulfär­gade gångjärn. Det gör att den plac­er­ar sig i den uni­ka posi­tio­nen av att vara en dator fram­förallt inrik­tad till kon­tor­sar­betaren som inte är deprimerande tråkig.

Funktion

Skill­naden mel­lan en dator fram­förallt till tjän­ste­per­so­n­en kon­tra datorn för hem­met eller för den delen den lat­tedrickande medi­a­byråmedar­betaren är det fak­tum att du inte skall behö­va springa runt och leta kor­rekt adapter för att visa Excel på pro­jek­torn.

Portégé X30L-G

Dyn­a­book Portégé X30L‑G har min­sann allt. Den har Eth­er­net, HDMI-utgång, Två USB‑A, En USB‑C samt ljudut­gång. Den lad­dar via den enda USB-C-porten men den har ock­så en ingång för annan strö­madapter. En sådan föl­jer dock inte med.

Portégé X30L-G

Här hade vi gär­na sett att man använ­da en extra USB‑C i stäl­let. Fin­ger­avtryck­släsaren finns i pekplat­tan. Pekplat­tan och tan­gent­bor­det är OK, varken mer eller min­dre.

Portégé X30L-G

Hela poän­gen med Dyn­a­book är att de skall vara lät­ta att repar­era in house. Skär­men går att byta enkelt. Noter­bart genom att vem som helst kan ploc­ka bort lis­ter­na för att byta ut den.

Portégé X30L-G

På tal om skär­men så har den en upplös­ning på 1920x1080 vilket får sägas vara lika myck­et stan­dard i sam­man­hanget som en Vol­vo V90 pre­cis under 7,5 bas­be­lopp. Win­dows Hel­lo-kam­era finns så du kan log­ga in med ditt vack­ra ansik­te.

Portégé X30L-G

Proces­sorn är en Intel i7 med inte­gr­erat Intel UHD-grafikko­rt. Vilket bety­der att pre­standamäs­sigt tuf­far den på helt ok men det blir ingen avancer­ad medi­apro­duk­tion på den. Inte ens värt att försö­ka. 512 GB SSD-utrymme som går att byta samt 16 GB ram­minne föl­jer med.

Portégé X30L-G

Sammanfattning

För dig som vill ha det lite mer spän­nande men inte SÅ spän­nande på job­bet. Lät­taste 13.3‑tumsdatorn på plan­eten så vitt vi vet. Det vi sak­nar är en extra USB-C-kon­takt och skär­men hade gär­na fått vara lite mer högup­plöst. För 22 500 kro­nor inklu­sive moms vill vi ock­så ha lite härli­gare pekplat­ta.

BETYG

  • Pro­duk­tk­val­ité: 3/5
  • Funk­tion 4/5
  • Design: 3/5
  • Val­u­ta för pen­gar­na: 3/5
  • Instal­la­tion 5/5

TOTALBETYG 3/5

PLUS

  • Lättvik­tig.
  • Håll­bar.
  • Mån­ga por­tar.

MINUS

  • Lite plas­tig.

Speci­fika­tion­er och dagsak­tuel­la pris­er hit­tar du via Dustin.

Recen­sion­sex­em­plar från Dyn­a­book.

Kommentarer