Recensioner

Dyson Pure Hot + Cool kombinerar luftrening och svalka med tilltalande design

Cool, inte Cold
Detta inlägg innehåller reklam genom annonslänkar för Prisjakt

Dyson är kän­da för sina futur­is­tiskt des­ig­nade kom­bin­er­ade luftrenare och fläk­tar, men ock­så för en gan­s­ka saftig pris­lapp.

Låt oss först reda ut vad den egentli­gen har för funk­tion­er. Notera att den het­er Hot + Cool, inte Hot + Cold. Dyson jäm­förs näm­li­gen ofta med en ren AC-anläg­gn­ing men det rör sig allt­så om en fläkt som svalkar mer än kyler ner. Däre­mot kan den gener­era värme men det är något vi vän­tar med några månad­er för att tes­ta.

För ett pris på hela 6800 kro­nor får vi allt­så en snygg des­ig­nad fläkt som ock­så ager­ar som luftrenare. Dessa två funk­tion­er är helt inte­gr­erade i varan­dra och drar du på fläk­tens hastighet så sugs ock­så in mer luft att rena och vice ver­sa.

Dyson Pure Hot+Cool

Självklar kombo

Efter att ha använt Dyson Hot + Cool mitt under årets värme­böl­ja kan vi kon­stat­era att det är den mest självk­lara sak­en i världen att kom­bin­era de båda funk­tion­er­na. Var­för ha två fula ting när du kan ha en snygg. Vi hade dock förvän­tat oss lite mer tyn­gd på enheten, den skulle inte klara om ett barn försök­te använ­da den som ståhjälpmedel, inte heller en lite större hund.

Enheten är gjord för att hantera ett lagom stort rum och det krävs allt­så flera om du har ett större hus.

Fjärrkontroll till Dyson Pure Hot + Cool

Styrning

Vi styr den med den med­föl­jande fjär­rkon­trollen, som du kan fäs­ta på enheten med mag­net eller Dyson-appen. Den är väl­fungerande och det är aldrig prob­lem att kop­pla upp. Där kan vi stäl­la in manuell styr­ka eller om den skall gå på automatik, vi kan även schemaläg­ga, ändra värme (vid behov) samt ändra rik­t­ning på luft­flödet samt aktivera att den snur­rar i mel­lan 45 till 360 grad­er. Vi kan även snur­ra den till ett speci­fikt läge så den skickar allt den har mot där vi sit­ter, det är en myck­et trevlig funk­tion. Dessvärre finns det ingen möj­lighet att anslu­ta den till Google Home eller Home­K­it utan det är Alexa som gäller.

Dyson Pure Hot+Cool med fjärrkontroll

Luftrening

I appen kan vi ock­så se sta­tis­tik på hur luftk­val­itén har var­it, både par­tik­lar, större par­tik­lar så som pollen, avgas­er från bilar och annat. Här i Sverige kan vi kon­stat­era att luftk­val­itén generellt är god och enkom för det så behövs ingen luftrenare om du inte är sjuk­ligt överkänslig. Pollen däre­mot finns det gott om och den­na tar bort det mes­ta. Utan att ha den igång är det olidligt så här i grästider medan med den igång kän­ner vi av lite kli i halsen då och då, det­ta med alla dör­rar och fön­ster stäng­da.

En sak som vi sak­nar är möj­ligheten att anpas­sa den efter vilken tem­per­atur det är, att en schemaläg­gn­ing om fullt blås på nat­ten endast går igång om tem­per­a­turen är över en viss grad.

Sammanfattning och betyg

Priset på när­mare 7000 kro­nor är näs­tan i nivå med en väl­fungerande fast installer­ad AC men har du inte möj­lighet att installera en sådan så är det­ta så långt du kan kom­ma utan aktiv kyla.

 • Pro­duk­tk­val­ité: 4/5
 • Funk­tion 4/5
 • Design: 4/5
 • Val­u­ta för pen­gar­na 3/5
 • Instal­la­tion 5/5
 • Total­be­tyg 4/5

Teknikveckan rekommenderar

Plus

 • Snygg.
 • Kom­binerar två bra sak­er som alltid bor­de vara kom­bin­er­ade.
 • Enkel och smidig app.

Minus

 • Något plas­tig jäm­fört med förvänt­ningar­na.
 • Ingen Google Home.
 • Begrän­sad flex­i­bilitet för schemaläg­gn­ing.

Detaljer

 • Anslut­ning: Wifi.
 • Offi­ciell ljud­nivå: 62 dB (Men kan låta bety­dligt lägre och något högre)
 • Max rum­stor­lek: 27 m²
 • Max luft­flöde: 1044 m³/h
 • Färg­er: Silver/Vit & Svart / Nick­el
 • Pris: Runt 9700 kr. Se dagsak­tuellt pris via Pris­jakt.
 • Pris nytt fil­ter: 979 kr hos Dyson.
 • Webb­si­da: Dyson

Kommentarer