Smarta Hem

Ecobee SmartThermostat först ut med Siri

En smart termostat blir än smartare med kostnadsfri uppdatering

På WWDC 2021 pre­sen­ter­ade Apple nyheten att Siri blir till­gäng­lig för tred­jepart­stil­lverkare. I sam­band med det­ta berät­tades att Ecobee blir förs­ta före­taget med en pro­dukt för detta.

Det är ecobee Smart­Ther­mo­stat som blir en av de förs­ta pro­duk­ter­na på mark­naden, och förs­ta smar­ta ter­mostat­en, som inte­gr­eras med Apples rös­tas­sis­tent Siri. Senare i år kom­mer kun­der med nya eller exis­terande ecobee Smart­Ther­mo­stat som har röst­styrn­ing att kun­na aktivera Siri för röst­styrn­ing. Dock kom­mer det att krä­vas att det finns en Apple Home­Pod eller Home­Pod mini för att det­ta ska fungera och anled­nin­gen är att ter­mostat­en skickar vidare instruk­tion­er­na till högtalarna.

Så här säger Stu­art Lom­bard, grun­dare av ecobee om det hela:

“We’re excit­ed to inte­grate Siri into ecobee’s Smart­Ther­mo­stat with voice con­trol and offer Apple cus­tomers a more seam­less expe­ri­ence through­out the home. With every advance­ment to our prod­ucts, we hope to make our cus­tomers’ lives bet­ter, with devices that bring even more con­ve­nience to each day. Today’s announce­ment brings that promise to life by open­ing up new ways for our cus­tomers to inter­act with our Smart­Ther­mo­stat using Siri.”

Nu är ju inte pro­duk­ter från ecobee van­ligt förekom­mande här i Sverige men nyheten banar väg för mån­ga andra före­tag att inte­gr­era Siri. Det­ta kom­mer på sikt kanske ock­så att min­s­ka gapet mel­lan Google Assis­tent och Ama­zon Alexa.

Käl­la: Ecobee

Kommentarer