Recensioner

En fläskig spoilerfri recension av CONTROL

Spelat på: PS4

Finnar­na på leg­en­dariska Rem­e­dy Enter­tain­ment har tag­it i från tår­na med CONTROL. De lev­er­erar en bland­ning av Infa­mous, Dead Space och Max Payne satt i ett sur­re­al­is­tiskt sto­ry­driv­et nar­ra­tiv. Tänk dig förs­ta säsongen av Stranger Things, där du bara sit­ter i sof­fan med gapande mun och undrar “Vad fan är det som hän­der” men inte kan få nog. Där har du unge­fär sto­ryn i CONTROL.

Story

Vi spelar Jesse Faden, som när vi får ta över kon­trollen av henne, pre­cis öpp­nar dör­ren till Fed­er­al Bureau of Con­trol som lig­ger någon­stans i New York. Mer än så vis­ste inte jag när jag bör­jade spela CONTROL och mer än så får ni inte reda på i den­na recen­sio­nen. Sto­ryn rivs­tar­tar efter det­ta och är väldigt frag­men­tarisk till en bör­jan och varken jag eller Jesse förstod vad som hände. Genom väl­regis­ser­ade tanke­banor när Jesse sam­ta­lar med någon förstår vi som spelare mer och mer av Jess­es agen­da. Du som spelare får dock aldrig några val att göra. Rem­e­dy vill berät­ta sin his­to­ria för de vet att den är bra och de lyckas hål­la dig på tår­na efter­som du inte har några ramar på hur världen runt dig funger­ar eller vad som är möjligt i The Old­est House som byråns högk­varter kallas, så kan du heller aldrig veta vart sto­ryn kom­mer ta dig.

Gameplay

Om vi läg­ger ihop de där spe­len som näm­n­des i bör­jan, Infa­mous, Dead Space och Max Payne och blandar det bäs­ta av dem så får vi hur CONTROL känns game­playmäs­sigt. Du har speciel­la över­naturli­ga krafter där du bland annat kan kas­ta inred­ning med telekine­si, fly­ga lite kli­mats­mart kortare sträck­or och kon­trollera ned­brut­na ondin­gar. Du har utöver dessa trix, The Ser­vice Weapon, som är en mas­sa vapen i ett. Du kan upp­gradera det för att det ska anta oli­ka for­mer och med det allt från van­lig pick­adoll, kul­sprutegevär och hagel­brakare till rail­gun­sniper. Här har verk­li­gen Rem­e­dy lyck­ats med att kom­plet­tera The Ser­vice Weapon med de över­naturli­ga krafter­na Jesse besit­ter och det finns en rad oli­ka strate­gi­er i hur de ska använ­das till­sam­mans.

Du kom­mer att behö­va den bland­nin­gen för att beseg­ra den upp­sjö av sto­ra och fläski­ga bossar som finns lite över­allt i CONTROL. Där du minst anar det.

Känsla

Rem­e­dy har onek­li­gen fått till den över­gri­pande känslan av en väldes­ig­nad värld. Myck­et av inred­nin­gen går som sagt att kas­ta med dina krafter och den går sön­der på ett väldigt tro­värdigt sätt. Skickar jag en damm­sug­are i väggen så blir det dammigt efter den sprängts av kraften i mitt kast och lob­bar jag en pul­ver­släckare så blir det pul­ver kvar i luften och det läm­nar vita spår på omgivnin­gen. Böck­er och pap­per fly­ger, pelare bryts och fight­er­na blir levande. Motorn fixar det­ta helt ok, har bara haft frame­drops några få tillfällen.

Vis­sa av karak­tär­erna du stöter på är gan­s­ka plat­ta, men det tas igen med råge av t.ex. den extremt övertän­da forskn­ingschefen eller den hel­gal­na fin­s­ka vak­t­mästaren på bygget. Det är inte direkt karak­tär­erna som gör CONTROL så bra utan det är utan tvekan världen Rem­e­dy byg­gt upp.

Jag älskar näs­tan allt med CONTROL, men det jag är så galet trött på i spel är att om jag vill ta den excep­tionellt intres­san­ta sto­ryn lite dju­pare måste jag läsa i hun­dratals case­files och dag­böck­er som hit­tas över­allt i The Old­est House och som läs­es från en under­me­ny. Det tar lite bort den magiska känslan. Kan vi inte 2019 hit­ta ett bät­tre sätt?

Efter­som det är Rem­e­dy så ska du såk­lart hål­la ögo­nen öpp­na efter flir­tar med deras gam­la tit­lar. Dessu­tom ska du ock­så hål­la öro­nen öpp­na efter The Old Gods of Asgards spe­cial­skriv­na låt till spelet som pry­der ett av CONTROLS hår­daste men ock­så häfti­gaste seg­ment.

Summering

Gillar du väl­regis­ser­ade över­naturli­ga spel med rik­tigt tight game­play där “du spelar fil­men” så är CONTROL för dig. Det var rik­tigt längesedan jag läng­tade till­ba­ka för att se mer av en spelvärld. Jag vill se och uppl­e­va allt i CONTROL och det rek­om­mender­ar jag varmt att du ock­så ska göra.

[highlight]Reklam: För­bo­ka CONTROL hos Web­hallen.[/highlight]

Kommentarer